Studia stacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

Przedmioty HES

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia filozofii

Historia muzyki

Historia techniki i wynalazków

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Psychologia uczenia się i podnoszenia kompetencji

Wybrane narzędzia komunikacji interpersonalnej

semestr 1

Biologia i ekologia

Chemia 1

Fizyka

Geodezja i fotogrametria

Matematyka 1

Matematyka 2

Ochrona środowiska

Podstawy informatyki

Rysunek techniczny i geometria wykreślna

Technologie informacyjne

semestr 2

Chemia 2

Fizyka

Hydraulika 1

Hydrogeologia 1

Informatyczne podstawy projektowania

Inżynieria elektryczna

Język obcy

Matematyka 3

Materiałoznawstwo

Mechanika i Wytrzymałość Materiałów 1

Mechanika płynów

Meteorologia, klimatologia i ochrona powietrza

Podstawy normalizacji

semestr 3

Administrowanie zasobami środowiska

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

Chemia sanitarna

Energetyka odnawialna

Hydraulika 2

Informatyczne podstawy projektowania 2

Język obcy 2

Mechanika gruntów

Mechanika i Wytrzymałość Materiałów 2

Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

Termodynamika techniczna

WF

Wodociągi 1

semestr 4

Geotechnika

Hydrogeologia 2

Hydrologia

Infrastruktura podziemna miast

Język obcy 3

Kanalizacja 1

Miernictwo cieplno-przepływowe

Oczyszczanie wody 1

Techniki bezwykopowe

Technologia i organizacja robót

WF

Wodociągi 2

semestr 5

Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych

Ujęcia wód podziemnych

Engineering soil science

Fizyka budowli

Instalacje sanitarne 1

Inżynieria wodna

Język obcy 4

Kanalizacja 2

Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa

Modern plastic pipelines

Ochrona Własności Intelektualnej

Oczyszczanie ścieków 1

Oczyszczanie wody 2

Oczyszczanie wody 2 SiS

Ogrzewnictwo

Remediacja środowiska wodno-gruntowego

Renewable energy

Systemy kanalizacyjne

Systemy odwodnieniowe

Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych (SiIS)

Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych (ZW)

Wentylatory sprężarki

semestr 6

Analiza instrumentalna

BAT

Engineering thermodynamics

Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych

Hydrology applied

Instalacja co i wentylacji

Instalacje gazowe

Instalacje sanitarne 2

Kanalizacja ogólnospławna

Kosztorysowanie

Modele wodno-ściekowe w aglomeracjach

Monitoring środowiska

Niekonwencjonalne systemy cieplne

Niekonwencjonalne systemy kanalizacyjne

Oczyszczanie ścieków 2

Oczyszczanie wód opadowych

Planowanie gospodarki odpadami

Prawodawstwo budowlane, wodne i w ochronie środowiska

Renewable energy

Sieci i instalacje gazowe

Trenchless Renewal 1

Tworzywa sztuczne w IŚ

Tworzywa sztuczne

Ujęcia wód powierzchniowych

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów

Warunki wykonawstwa

Wentylacja i klimatyzacja

semestr 7

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji ZWUŚO

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji SiS

Eksploatacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

GIS w inżynierii środowiska 1

Gospodarka cieplna

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Gospodarka osadami ściekowymi

Modelowanie procesów jednostkowych

Nowoczesne budownictwo inżynieryjne

Operat wodno-prawny

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Seminarium dyplomowe

Technologie przetwarzania biomasy

Układy chłodnicze i klimatyzacyjne

Układy grzewcze i wentylacyjne

Urządzenia sanitarne

Wentylatory sprężarki

Zastosowanie fotogrametrii i teledetekcji w IŚ

Studia stacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

Przedmioty HES

Etyka inżynierska

Komunikacja interpersonalna

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Socjologia i psychologia

Wystąpienia publiczne

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja

semestr 1

Armatura i wyposażenie rurociągów

Biogazownie

Heat and mass transfer in buildings

Heat generation devices for heating systems

Instalacje c.w.u. zasilanej z OZE

Instalacje cieplno-przeplywowe

Instalacje cwu

Instalacje z pompami ciepła

Język obcy

Kotłownie na biomasę

Materiały instalacyjne

Ochrona Własności Intelektualnej

Ochrona Własności Intelektualnej

Odnawialne źródła energii

Ogrzewnictwo II

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Statystyka w inżynierii

Systemy chłodnicze

Technika cieplna

Techniki ochrony atmosfery

Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy

The conversion of biomass

Urządzenia i instalacje grzewcze

Woda do celów przemysłowych

Wymiana ciepła i masy

Zarządzanie środowiskiem

semestr 2

Ekonomika inwestycji

Eksploatacja systemów OZE

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Energia geotermalna

Instalacje PV

Instalacje solarno-pompowe

Inżynieria-środowiska-wewnętrznego

Kotłownie wodne

Odciągi miejscowe

Odnawialne źródła energii II

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

Pompy i wentylatory

Przedsiębiorczość i innowacje

Recykling energetyczny

Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Regulacje i sterowanie instalacjami OZE

Sieci gazowe

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Technologie obniżania temperatury

Urządzenia i instalacje grzewcze i wentylacyjne

Użytkowanie i oszczędność energii

Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja pożarowa

semestr 3

Audyt-energetyczny

Budownictwo autonomiczne

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inż.

Oceny oddziaływania na środowisko

Praca dyplomowa magisterska

Seminarium dyplomowe

Zastosowanie GIS w inżynierii środowiska

specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne

semestr 1

Bezwykopowa budowa sieci

Budownictwo podziemne

Budownictwo sanitarne

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodami opadowymi

Instalacje sanitarne

Język obcy

Materiałoznawstwo instalacyjne

Microtunnelling and Pipejacking

Modernizacja instalacji

Ochrona Własności Intelektualnej

Odnowa sieci 1

Odnowa wody

Operaty do dochodzeń wodnoprawnych

Principles of waste

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Rehabilitation of sewers and water supply system

Rurociągi tworzywowe

Specjalne procesy w technologii

Statystyka w inżynierii

Trenchless renewal 2

Zagrożenia środowiska

Zarządzanie środowiskiem

semestr 2

Balneotechnika

Bezwykopowa budowa sieci

Biogazownie

Biotechnologia ścieków

Ekonomika inwestycji

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Instalacje gospodarki odpadami

Instalacje specjalne

Kanalizacja 3

Kanalizacja ogólnospławna

Modelowanie procesów oczyszczania wody i ścieków

Monitoring i metody kontroli

Odnowa sieci 2

Optymalizacja_sieci_wodociagowo_kanalizacyjnych

Planowanie odnowy sieci

Projektowanie konstrukcji rur

Przebudowa systemów kanalizacyjnych

Przedsiębiorczość i innowacje

Rurociągi tworzywowe

Sanitacja miast

Sieci cieplne i gazowe

Strategie odnowy wod.- kan.

Systemy sanitacji zrównoważonej

Technologia ścieków przemysłowych

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Ujęcia wód powierzchniowych

Wodociągi 3

semestr 3

Automatyka i systemy SCADA

Metody badań rurociągów

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inż.

Oceny oddziaływania na środowisko

Praca dyplomowa magisterska

Seminarium dyplomowe

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Tunelowanie i metody tarczowe 1

Zastosowanie GIS w inżynierii środowiska

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Karty przedmiotów 2016/17

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Karty przedmiotów 2017/18

semestr 1

Armatura i wyposażenie rurociągów

Biogazownie

Heat and Mass Transfer in Buildings

Heat generation devices for heating systems

Instalacje c.w.u. zasilane z OZE

Instalacje cieplno-przepływowe

Instalacje cwu

Instalacje z pompami ciepła

Język obcy

Kotłownie na biomasę

Kotłownie wodne niskotemperaturowe

Materiały instalacyjne

Ochrona własności intelektualnej

Odnawialne źródła energii

Ogrzewnictwo II

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Systemy chłodnicze

Technika cieplna

Techniki ochrony atmosfery

Technologie pozyskania i zagospodarowania biomasy

The Conversion of biomass to energy

Urządzenia i instalacje grzewcze

Woda do celów przemysłowych

Wymiana ciepła i masy

Zarządzanie środowiskiem

Komunikacja interpersonalna

Socjologia i psychologia pracy

Etyka inżynierska

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Wystąpienia publiczne

semestr 2

Instalacje solarno-pompowe

Technologie obniżania temperatury

Audyt Energetyczny

Ekonomika inwestycji

Eksploatacja systemów OZE

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Energia geotermalna

Instalacje PV (fotowoltaika)

Inżynieria środowiska wewnętrznego

Odciągi miejscowe

Odnawialne źródła energii II

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

Pompy i wentylatory

Przedsiębiorczość i innowacje

Recykling energetyczny

Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Regulacja i sterowanie instalacjami OZE

Statystyka w inżynierii środowiska

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Urządzenia i instalacje grzewcze i wentylacyjne

Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja pożarowa

semestr 3

Budownictwo autonomiczne

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Oceny oddziaływania na środowisko

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Sieci gazowe

Użytkowanie i oszczędność energii

Zastosowanie GIS w inżynierii środowiska

Karty przedmiotów 2017/18

semestr 1

Bezwykopowa budowa sieci

Budownictwo podziemne

Budownictwo sanitarne

Gospodarka wodami opadowymi

Gospodarka wodno ściekowa

Instalacje gospodarki odpadami

Instalacje sanitarne

Język obcy

Materiałoznawstwo instalacyjne

Microtunnelling and Pipejacking

Modernizacja instalacji

Ochrona własności intelektualnej

Odnowa sieci 1

Odnowa wody

Operat do dochodzeń wodnoprawnych

Principles of waste management

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Rehabilitation of Sewers and Water Supply Systems

Rurociągi tworzywowe

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków

Trenchless Renewal Techniques

Zagrożenie środowiska

Zarządzanie środowiskiem

Komunikacja interpersonalna

Socjologia i psychologia pracy

Etyka inżynierska

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Wystąpienia publiczne

semestr 2

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Balneotechnika

Bezwykopowa budowa sieci 2

Biogazownie

Biotechnologia ścieków

Ekonomika inwestycji

Instalacje specjalne

Kanalizacja 3

Kanalizacja ogólnospławna

Modelowanie procesów oczyszczania ścieków

Monitoring i metody kontroli środowiska

Odnowa sieci 2

Optymalizacja systemów wod -kan

Planowanie odnowy sieci

Projektowanie konstrukcyjne rurociągów

Przebudowa systemów kanalizacyjnych

Przedsiębiorczość i innowacje

Rurociągi tworzywowe 2

Sanitacja miast

Sieci ciepłownicze i gazowe

Statystyka w inżynierii środowiska

Strategie odnowy wod-kan

Systemy sanitacji zrównoważonej

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Technologia ścieków przemysłowych

Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych

Wodociągi 3

semestr 3

Automatyka i systemy SCADA

Metody badań rurociągów

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Oceny oddziaływania na środowisko

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Tunelowanie i metody tarczowe

Zastosowanie GIS w inżynierii środowiska