Studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia przed przed egzaminem dyplomowym lub obroną pracy dyplomowej inżynierskiej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z pózn. zm.) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału następujące dokumenty:

  • Legitymację studencką (po drugim stopniu studiów)
  • Egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie z systemu APD z sumami kontrolnymi (zbindowany, drukowany dwustronnie)
  • Płytę CD zawierającą elektroniczną wersję pracy dyplomowej, zamocowaną po wewnętrznej stronie okładki

Oświadczenia do prac dyplomowych

Oświadczenia obowiązkowo należy dołączyć do prac dyplomowych / dyplomowych inżynierskich.
Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”.


Wymogi ogólne pracy dyplomowej

Wytyczne dotyczące zdjęć do dyplomu (dla studentów, którzy obronili się do dnia 30.09.2019 r.)

Wzór zadania na pracę dyplomową

Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej

Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterskiej