Po wyborze tematu proszę o kontakt z opiekunem danej pracy w celu ustalenia zakresu i warunków jej realizacji. Wybrany temat proszę zgłosić w Dziekanacie.

Inżynieria Środowiska (prace inżynierskie) 2021/2022

dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

1. Projekt przepławki dla wybranego zbiornika małej retencji

dr inż. Magdalena Dańczuk (liczba miejsc 2)

1. Projekt koncepcyjny przeróbki osadów ściekowych dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
2. Projekt koncepcyjny osadnika wtórnego dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.
3. Projekt koncepcyjny oczyszczalni ścieków komunalnych
4. Projekt koncepcyjny części biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 3)

1. Ocena gospodarki wodno-ściekowej w gminie X.
2. Ocena gospodarki wodno-ściekowej dla wybranej aglomeracji
3. Projekt koncepcyjny technologii uzdatniania wody dla stacji o wydajności 55 m3/h.
4. Projekt koncepcyjny stacji uzdatniania wody podziemnej w P
5. Ocena działania oczyszczalni ścieków w P
6. Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w P

dr inż. Katarzyna Górska (liczba miejsc 2)

1. Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej dla wybranej lokalizacji x
2. Projekt stacji uzdatniania wody powierzchniowej dla wybranej lokalizacji x
3. Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej dla wybranej lokalizacji y
4. Projekt stacji uzdatniania wody powierzchniowej dla wybranej lokalizacji y

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

1. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku biurowego zasilanej z centrali wyposażonej w wymiennik obrotowy
2. Projekt instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z kotłem gazowym kondensacyjnym stanowiącym źródło ciepła

dr inż. Jarosław Górski (liczba miejsc 2)

1. Operat wodnoprawny na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do śródlądowych wód płynących
2.Projekt kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy X w miejscowości Y

dr inż. Urszula Kubicka (liczba miejsc 2)

1 (st.niestacjonarne). Projekt kanalizacji sanitarnej dla osiedla AS-22
2 (st.niestacjonarne). Projekt kanalizacji sanitarnej dla osiedla BS-22
3 (st.niestacjonarne). Projekt kanalizacji deszczowej dla osiedla AD-22
4 (st.niestacjonarne). Projekt kanalizacji deszczowej dla osiedla BD-22

dr inż. Katarzyna Kurpias-Warianek (liczba miejsc 1)

1. Wpływ zróżnicowanych warunków gruntowo wodnych na projekt podziemnego zbiornika wodociągowego
2 Projekt podziemnego zbiornika wodociągowego ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych warunków gruntowo-wodnych.
3.Analiza nośności sztywnego kanału o przekroju kołowym oraz stateczności wykopu w zadanych warunkach w obszarze miejskim

dr Magdalena Woźniak (liczba miejsc 1)

1. Rynek biogazowni rolniczych w Polsce – analiza porównawcza potencjału produkcji biogazu na wybranym przykładzie
2. Zasoby polskiej biomasy i możliwości jej wykorzystania w biogazowniach rolniczych

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

1. Analiza funkcjonowania instalacji biogazowej na wybranym składowisku odpadów komunalnych
2. Ocena funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na wybranym przykładzie

dr inż. Justyna Lisowska (liczba miejsc 2)

1. Analiza parametrów hydraulicznych instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalno usługowego z parkingiem podziemnym
2. Projekt instalacji wodociągowej wykonanej z różnych materiałów konstrukcyjnych dla budynku wielopoziomowego zlokalizowanego w Kielcach
3. Projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku mieszkalno- usługowego
4. Projekt instalacji wodociągowej wykonanej z różnych materiałów konstrukcyjnych dla budynku wielopoziomowego zlokalizowanego w Sandomierzu

dr inż. Agata Ludynia (liczba miejsc 1)

1. Wyznaczenie nośności gruntu pod osadnik Imhoffa w wybranej gminie.
2. Projekt osadnika Imhoffa oraz sprawdzenie nośności gruntu w powiecie kieleckim.

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 1)

1. Projekt instalacji grzewczej z pompą ciepła dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kielcach
2. Projekt hybrydowej instalacji grzewczej z pompą ciepła oraz z kolektorami słonecznymi w domu jednorodzinnym

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz (liczba miejsc 1)

1. Projekt instalcaji wentylacji z odzyskiem ciepła dla budynku przedszkola
2. Projekt biwalnetnego przygotowania ciepła dla nagrzewnicy w instalacji wentylacji

dr inż. Agata Zwierzchowska (liczba miejsc 2)

1. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku wielorodzinnego z częścią usługową.
2. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku wielorodzinnego trzysegmentowego.
3. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku wielorodzinnego niskiego.
4. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku wielorodzinnego średniowysokiego.

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1)

1. Projekt ujęcia wody podziemnej dla gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Zagaje, powiat Ostrowiec Świętokrzyski
2. Projekt ujęcia wody podziemnej dla gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości x- wybrana przez studenta

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

1. Projekt instalacji grzewczej i c.w.u. z wykorzystaniem pompy ciepła dla wybranego budynku jednorodzinnego

2. Projekt instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła dla wybranego budynku jednorodzinnego

dr inż. Anna Parka (liczba miejsc 2)

1. Projekt sieci wodociągowej rozgałęźnej wykonanej z rur CC-GRP dla miejscowości M1
2. Projekt sieci wodociągowej rozgałęźnej wykonanej z rur z żeliwa sferoidalnego dla miejscowości M2
3. Projekt sieci wodociągowej pierścieniowej wykonanej z rur z żeliwa sferoidalnego dla miejscowości M3
4. Projekt sieci wodociągowej wykonanej z rur z żeliwa sferoidalnego dla miejscowości M4

Odnawialne Źródła Energii (prace inżynierskie) 2021/2022

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej kolektorami słonecznymi i pompą ciepła dla wybranego budynku jednorodzinnego
 2. Projekt instalacji słonecznej dla dodatkowego zasilania wybranego domu jednorodzinnego

dr inż. Ewa Zender-Świercz (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji wentylacji z chłodzeniem wyposażonej w pompę ciepła
 2. Projekt instalacji wentylacji z chłodzeniem wyposażonej w wymiennik gruntowy

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Ocena oddziaływania instalacji OZE na środowisko – studium przypadku
 2. Ocena odziaływania biogazowni rolniczej na środowisko – studium przypadku

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji grzewczej dla wybranego budynku z wykorzystaniem energii odnawialnej
 2. Projekt instalacji grzewczej i wentylacyjnej dla budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem energii odnawialnej

prof. dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji c.o. z pompą ciepła i kolektorem gruntowym dla motelu
 2. Projekt instalacji c.o. i c.w.u. zasilanych pompą ciepła dla przedszkola
 3. Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej kolektorami słonecznymi i pompą ciepła dla budynku biurowo – usługowego
 4. Projekt instalacji grzewczej zasilanej biomasą i paliwem gazowym dla budynku mieszkalnego

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperacji) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła
 2. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperacji) dla budynku usługowego przy współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła
 3. Projekt pompy ciepła glikol-woda zasilającej instalację ogrzewania podłogowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 4. Projekt pompy ciepła solanka-woda zasilającej instalację ogrzewania podłogowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem programu PV*Sol
 2. Projekt techniczny instalacji fototermicznej z wykorzystaniem programu T*Sol
 3. Projekt techniczny kompozytowego zbiornika ciśnieniowego do magazynowania wodoru
 4. Projekt techniczny magazynu energii elektrycznej zasilnego z instalacji fotowoltaicznej

dr Magdalena Woźniak (liczba miejsc 2)

 1. Rynek biogazowni rolniczych w Polsce – analiza porównawcza potencjału produkcji biogazu na wybranym przykładzie
 2. Zasoby polskiej biomasy i możliwości jej wykorzystania w biogazowniach rolniczych

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1)

 1. Projekt ujęcia wody podziemnej dla celów płytkiej geotermii w miejscowości Sędziszów
 2. Projekt ujęcia wody podziemnej dla celów płytkiej geotermii w miejscowości x-wybrana przez studenta

dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk (liczba miejsc 3)

 1. Wpływ prędkości wiatru na parametrów modelu elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu – badania eksperymentalne
 2. Wpływ prędkości wiatru na parametrów modelu elektrowni wiatrowej o poziomej osi obrotu – badania eksperymentalne
 3. Ocena jakości oświetlenia w salach wykładowych budynku Energis
 4. Ocena poziomu hałasu panującego w salach wykładowych usytuowanych od strony ulicy Warszawskiej w budynku Energis
 5. Wybrane charakterystyki generatorów z magnesami trwałymi stosowanymi w źródłach OZE
 6. Analiza wpływu rodzaju zastosowanego generatora na ilość energii uzyskiwanej ze źródeł OZE

dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Bilans energetyczno – ekologiczny zastosowania gruntowego wymiennika ciepła i wentylacji mechaniczej z odzyskiem ciepła w wybranym budynku szkolnym
 2. Bilans energetyczno – ekologiczny zastosowania gruntowego wymiennika ciepła i wentylacji mechaniczej z odzyskiem ciepła w wybranym budynku biurowym
 3. Analiza porównawcza charakterystyki energetycznej wybranego budynku dla różnych rozwiązań hybrydowej instalacji ogrzewczej ( kocioł na biomasę – pompa ciepła, kocioł gazowy – pompa ciepła, kocioł olejowy – pompa ciepła)
 4. Analiza porównawcza charakterystyki energetycznej wybranego budynku dla różnych rozwiązań hybrydowej instalacji ogrzewczej ( kocioł na biomasę – pompa ciepła, kocioł gazowy – pompa ciepła – instalacja fotowoltaiczna, kocioł na biomasę – pompa ciepła – instalacja fotowoltaiczna)

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 2)

 1. Projektowa charakterystyka energetyczna w budynku pasywnym
 2. Ogrzewanie elektryczne wspomagane pompą ciepła w budynku jednorodzinnym
 3. Pompa ciepła wspomagana ogniwami PV w wariancie off-grid
 4. Pompa ciepła wspomagana ogniwami PV w wariancie on-grid

Geodezja i Kartografia (prace inżynierskie) 2021/2022

dr inż. Ryszard Agnieszka Cienciała (liczba miejsc 3)

1. Podział nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w postępowaniu administracyjnym i sądowym.
2. Podział nieruchomości rolnej w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz dostępnej dokumentacji dotyczącej przebiegu granic.
3. Mapa do celów prawnych. Synchronizacja oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków.
4. Procedura rozgraniczenia nieruchomości. Ustalenie granic nieruchomości na wybranym przykładzie z powiatu kieleckiego.
5. Inwentaryzacja powykonawcza budynku oraz aktualizacja sposobu użytkowania gruntów na wybranym przykładzie z obszaru miasta Kielce.
6. Prace geodezyjno-prawne w procesie nabywania gruntów na potrzeby realizacji dróg publicznych.

dr Maciej Hajdukiewicz (liczba miejsc 7)

 1. Stereoskopowe zdjęcie fotogrametryczne stanowiska geologicznego Ślichowice (dwuosobowa).
 2. Skaning laserowy stanowiska geologicznego Ślichowice (dwuosobowa).
 3. Fotogrametryczny pomiar zmian powierzchni działek wskutek zmian biegu rzeki Czarny Dunajec.
 4. Fotogrametryczny pomiar zmian powierzchni działek wskutek zmian biegu rzeki Białka.
 5. Przestrzenny model fałdu obalonego w rezerwacie Ślichowice.
 6. Szczegółowy model terenu dla Ślichowic ze skaningu lotniczego.
 7. Szczegółowy model terenu dla Wietrzni ze skaningu lotniczego.
 8. Model przestrzenny obiektu sportowego ze zdjęć pozyskanych z UAV.
 9. Nalot UAV wyrobiska w Zachełmiu w użyciem kamery wielospektralnej (dwuosobowa).
 10. Pomiar zmian granicy rolno – leśnej z użyciem zobrazowań fotolotniczych.

dr inż. Łukasz Kapusta (liczba miejsc 7)

 1. Opracowanie mapy do celów projektowych dla wybranej inwestycji.
 2. Inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami dwiema metodami: pomiary klasyczne i GNSS.
 3. Inwentaryzacja instalacji podziemnych z wykorzystaniem wykrywacza.
 4. Inwentaryzacja kształtu konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem tachimetru skanującego (może być dwuosobowa).
 5. Pomiar wychyleń komina przemysłowego dwiema metodami: pomiary klasyczne i skanning (może być dwuosobowa).
 6. Pomiar wychyleń ścian budynku dwiema metodami: pomiary klasyczne i skanning.

dr inż. Łukasz Kulesza (liczba miejsc 6)

 1. Inwentaryzacja zieleni w Parku Dygasińskiego w Kielcach.
 2. Badanie pionowości masztu telekomunikacyjnego (praca dwuosobowa).
 3. Podział wskazanej nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 4. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia wskazanej nieruchomości w trybie administracyjnym.
 5. Przygotowanie mapy do celów projektowych dla wskazanej nieruchomości.
 6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybranego budynku.
 7. Sporządzenie dokumentacji w celu zasiedzenia wskazanej nieruchomości.
 8. Wykorzystanie technik GIS w celu wyznaczenia optymalnej lokalizacji składowiska odpadów na podstawie ogólnodostępnych danych w wybranej gminie.

mgr Aneta Mączyńska (liczba miejsc 7)

 1. Podział nieruchomości rolnej na wybranym przykładzie.
 2. Podział nieruchomości w trybie administracyjnym na wybranym przykładzie.
 3. Sporządzenie mapy do celów projektowych na wybranym przykładzie.
 4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na wybranym przykładzie.
 5. Procedura wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych na wybranym przykładzie.
 6. Wyznaczenie optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji z wykorzystaniem narzędzi GIS.
 7. Sporządzenie projektu operatu szacunkowego dla wybranego przykładu.

dr inż. Krzysztof Pietruszka (liczba miejsc 6)

 1. Analityczno – graficzna ocena dokładności wyznaczania punktów kontrolnych konstrukcji wysmukłych w różnych konfiguracjach osnowy pomiarowej.
 2. Zastosowanie matematycznego programu algebry komputerowej Maxima, w obliczeniach i ocenach dokładności pomiaru, dla wybranych konstrukcji osnowy pomiarowej.
 3. Ocena dokładności pomiarów ekscentrycznych na podstawie analiz z wykorzystaniem programów Maxima.
 4. Pomiar i analiza dokładności wyznaczenia wysokości względnych punktów niedostępnych dla wybranych obiektów Politechniki Świętokrzyskiej.
 5. Pomiar przestrzennego kształtu i geometryczna interpretacja wyników, dla wybranej budowli architektonicznej na terenie aglomeracji Kielc.
 6. Geodezyjne opracowanie prac realizacyjnych budowy dwupoziomowego węzła drogowego, wraz z weryfikacją założeń projektu na podstawie pomiaru, dla wybranych metod tyczenia.

dr inż. Ihor Romanyshyn (liczba miejsc 7)

 1. Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji budowlanej.
 2. Prace geodezyjne przy realizacji inwestycji budowlanej.
 3. Opracowanie mapy do celów projektowych.
 4. Inwentaryzacja i projekt modernizacji poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej.
 5. Pomiar poziomej osnowy geodezyjnej metodą GNSS.
 6. Pomiar wysokościowej osnowy geodezyjnej metodą GNSS.
 7. Pomiar poziomej osnowy geodezyjnej metodą kątowo-liniową.
 8. Pomiar wysokościowej osnowy geodezyjnej metodą niwelacji geometrycznej.

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

 1. Lokalizacja nieszczelności cieplnej przegród w budynkach mieszkalnych.
 2. Lokalizacja nieszczelności cieplnej przegród w budynkach oświaty.

prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski (liczba miejsc 4)

 1. Opracowanie projektu i pomiar osnowy niwelacyjnej na terenie Kampusu Politechniki Krakowskiej. Zadanie indywidualne, prace polowe w ramach ćwiczeń laboratoryjnych
 2. Pomiar geometrii napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia w miejscowości ….. . Zadanie dla dwóch osób.
 3. Ocena stanu i prognoza funkcjonalności szczegółowej osnowy geodezyjnej (poziomej lub wysokościowej) na obszarze……… . Zadanie dla dwóch osób realizowane poza obszarem pow. kieleckiego.
 4. Wykorzystanie komercyjnych programów geodezyjnych na etapie projektowania i analiz wyników pomiarów osnów realizacyjnych. Zadanie indywidualne.

Inżynieria Środowiska (prace magisterskie) 2021/2022

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski (liczba miejsc 3) SiS

 1. (st.stacjonarne). Bezwykopowa rehabilitacja ogólnospławnego kanału z rur polimerobetonowych 300 mm
 2. (st.stacjonarne). Bezwykopowa rehabilitacja deszczowego kanału z rur z betonu sprężonego 800 mm
 3. (st.stacjonarne). Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego sanitarnego kanału betonowego 400 mm
 4. (st.stacjonarne). Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego deszczowego kanału betonowego 600 mm
 5. (st.niestacjonarne). Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnego kanału kamionkowego 250 mm
 6. (st.niestacjonarne). Bezwykopowa rehabilitacja deszczowego kanału betonowego 1000 mm
 7. (st.niestacjonarne). Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego sanitarnego kanału betonowego 300 mm
 8. (st.niestacjonarne). Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego deszczowego kanału betonowego 500 mm

dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk (liczba miejsc 3) SiS

 1. Bezwykopowa odnowa deszczowego przewodu kanalizacyjnego w ulicy W-1
 2. Bezwykopowa odnowa sanitarnego przewodu kanalizacyjnego w ulicy W-2
 3. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej za pomocą technologii in situ w osiedlu O-1
 4. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą technologii Rib Loc i in situ w osiedlu O-2
 5. Odnowa kolektora sanitarnego i przewodu wodociągowego w ulicy U-1
 6. Odnowa kolektora sanitarnego i przewodu wodociągowego w ulicy U-2

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 1) OiW

 1. Analiza metody obliczania określania sprawności i wydajności systemu solarnego dla układu samodzielnego i współpracującego z dodatkowym źródłem ciepła
 2. Analiza rozwiązań systemu grzewczego i przygotowania c.w.u. dla wybranego budynku

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 2) SiS

 1. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego
 2. Analiza rozwiązań technicznych dla zwiększenia efektywności energetycznej wybranego budynku
 3. Analiza rozwiązań instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym
 4. Analiza rozwiązań instalacji grzewczej i wentylacyjnej dla budynku jednorodzinnego

prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski (liczba miejsc 1) OiW

 1. Instalacja c.o. i c.w.u. z pompą ciepła biblioteki
 2. Instalacja grzewcza dla budynku w zabudowie bliźniaczej wraz z analizą ekonomiczną wariantów zasilania

prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski (liczba miejsc 1) SiS

 1. Instalacja c.o. i c.w.u. z pompą ciepła dla budynku wielorodzinnego
 2. Instalacja grzewcza z kotłownią dla budynku biurowego

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1) OiW

 1. Ocena gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi w gminie X
 2. Koncepcja zbiórki odpadów komunalnych w dzielnicy miasta X

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 1) OiW

 1. Analiza rozwiązań hybrydowej instalacji zasilania energią dla wybranego budynku
 2. Optymalizacja rozwiązań instalacji grzewczej dla wybranego budynku

prof. dr hab. inż. Maria Żygadło (liczba miejsc 1) OiW

 1. Ocena oddziaływania na środowisko składowiska odpadów X na podstawie analizy wyników monitoringu obiektu.
 2. Odzysk energetyczny biogazu pozyskanego z fermentatorów STRABAG w instalacji MBP w Promniku.
 3. Analiza funkcjonowania instalacji produkcji paliwa alternatywnego na przykładzie spółki BIO- MED.
 4. Charakterystyka pracy spalarni odpadów na wybranym przykładzie i gwarancje bezpieczeństwa.

prof. dr hab. inż. Maria Żygadło (liczba miejsc 1) SiS

1. Ocena oddziaływania na środowisko składowiska odpadów X na podstawie analizy wyników monitoringu obiektu.
2. Odzysk energetyczny biogazu pozyskanego z fermentatorów STRABAG w instalacji MBP w Promniku.
3. Analiza funkcjonowania instalacji produkcji paliwa alternatywnego na przykładzie spółki BIO- MED.
4. Charakterystyka pracy spalarni odpadów na wybranym przykładzie i gwarancje bezpieczeństwa.

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bezak-Mazur (liczba miejsc 1) OiW

 1. Odzysk fosforu z materiałów odpadowych- studia literaturowe

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz (liczba miejsc 2) OiW

 1. Analiza rozkładu temperatury w wymienniku do odzysku ciepła
 2. Analiza komfortu cieplnego w pomieszczeniu ze ściennym urządzeniem wentylacyjnym
 3. Analiza wpływu ruchu pojazdów na jakość powietrza w pomieszczeniach
 4. Analiza ekonomiczna instalacji ogrzewania podłogowego
 5. Analiza jakości powietrza w pomieszczeniach z przenośnymi oczyszczaczami powietrza
 6. Analiza komfortu cieplnego w pomieszczeniach laboratoryjnych

dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PŚk (liczba miejsc 1) OiW

 1. Analiza skuteczności wentylacji pożarowej z wykorzystaniem programu FDS
 2. Analiza poprawności wentylacji pożarowej w wybranych obiekcie budowlanym z wykorzystaniem testów z gorącym dymem

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 1) OiW

 1. Analiza komfortu cieplnego w budynku użyteczności publicznej
 2. Analiza jakości powietrza wewnętrznego w budynku użyteczności publicznej

dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk (liczba miejsc 1) OiW

 1. Projekt hybrydowej instalacji ogrzewczo-wentylacyjnej i cwu z kotłem gazowym i gruntowym wymiennikiem ciepła dla wybranego budynku szkolnego.
 2. Hybrydowa instalacja ogrzewczo – wentylacyjna i cwu z pompą ciepła, ogniwem fotowoltaicznym i gruntowym wymiennikie ciepła dla wybranego budynku

dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk (liczba miejsc 1) SiS

 1. Projekt hybrydowej instalacji ogrzewczo-wentylacyjnej i cwu z kotłem na biomasę i gruntowym wymiennikiem ciepła dla wybranego budynku jednorodzinnego
 2. Projekt modernizacji węzła cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla wybranego budynku wielorodzinnego.

dr inż. Agata Zwierzchowska (liczba miejsc 3) SiS

1. Sieć gazowa niskiego ciśnienia wraz z przejściem gazociągu pod przeszkodą terenową
2. Sieć gazowa niskiego ciśnienia wraz z przejściem gazociągu pod przeszkodą terenową
3. Wymagania formalno-prawne dla budowy gazociągów
4. Wymagania formalno-prawne dla budowy gazociągów
5. Sieć gazowa pierścieniowa
6. Sieć gazowa pierścieniowa

dr inż. Anna Parka (liczba miejsc 2) SiS

1. Możliwe sposoby zabezpieczania sieci wodociągowych przed uderzeniem hydraulicznym
2. Analiza wpływu liczby i wydajności pomp w pompowni wodociągowej oraz lokalizacji zbiornika wodociągowego na hydrauliczne warunki pracy sieci wodociągowej.
3. Dobór rozwiązania materiałowo – konstrukcyjnego na potrzeby budowy zbiornika wodociągowego.
4. Planowanie odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie sieci wodociągowej eksploatowanej w miejscowości M1
5. Analiza przepisów w zakresie doboru wodomierzy stosowanych w budynkach jedno – i wielorodzinnych.

dr inż. Justyna Lisowska (liczba miejsc 3) SiS

1. Analiza parametrów hydraulicznych instalacji C.W.U dla budynku mieszkalno- usługowego
2. Analiza parametrów hydraulicznych instalacji C.W.U dla budynku dwusegmentowego różno poziomowego
3. Analiza parametrów hydraulicznych instalacji C.W.U wykonanej w dwóch wariantach materiałowych dla budynku wielorodzinnego
4. Projekt hydrauliczny instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej ) dla budynku wielorodzinnego wraz z koncepcją zagospodarowania wód opadowych
5. Projekt hydrauliczny kanalizacji ciśnieniowej dla zadanej jednostki osadniczej X1
6. Projekt hydrauliczny kanalizacji ciśnieniowej dla zadanej jednostki osadniczej X2

dr inż. Urszula Kubicka (liczba miejsc 2) SiS

1. Projekt przewodu kanalizacyjnego z PVC w funkcji zmiennych parametrów gruntowych
2. Projekt przewodu kanalizacyjnego z PVC w funkcji zmiennych parametrów posadowienia
3. Projekt odcinka sieci kanalizacyjnej z rur podatnych w funkcji zmiennego obciążenia użytkowego
4. Projekt konstrukcyjny odcinka kanalizacji z PVC wraz z oceną wpływu wybranych parametrów na ugięcie przewodu.
5. Projekt kanalizacji sanitarnej z rur podatnych dla osiedla POD-22.
6. Projekt konstrukcyjny odcinka sieci kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego metodami ATV – DVWK -A – 127P i VAV P70

dr inż. Jarosław Górski (liczba miejsc 2 ) SiS

1. Gospodarka wodami opadowymi na terenie wybranej jednostki osadniczej
2. Projekt małego zbiornika retencyjnego na wybranej rzece woj. więtokrzyskiego
3. Projekt ujęcia wody powierzchniowej dla wybranej lokalizacji
4.Rola i znaczenie zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 1) OiW

 1. Wpływ stanu technicznego budynku na efektywność energetyczną i opłacalność termomodernizacji na przykładzie budynku użyteczności publicznej. Projekt technologii kotłowni
 2. Projekt instalacji c.o./c.w.u./wentylacji (opcjonalnie) w budynku jednorodzinnym/wielorodzinnym/biurowym (opcjonalnie). Kotłownia w układzie biwalentnym pompy ciepła (możliwe wspomaganie przez system PV)

dr Małgorzata Widłak (liczba miejsc 1) SiS

1. Analiza oddziaływania na środowisko wybranej oczyszczalni ścieków
2. Analiza zagrożeń środowiska wywołanych obecnością metali ciężkich w glebach zlokalizowanych wokół składowiska odpadów
3. Ocena stanu środowiska glebowego wokół tras szybkiego ruchu

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 2) SiS

1.Analiza nierównomierności dopływu ścieków dla oczyszczalni ścieków metodami MSI
2.Ocena techniczno-ekonomiczna oczyszczalni ścieków komunalnych w „P”.

dr Ewa Ozimina (liczba miejsc 1) SiS

1. Analiza monitoringu składowiska odpadów przemysłowych na wybranym przykładzie.
2. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych ze środowiska z wykorzystaniem procesów sorpcji.

Odnawialne Źródła Energii (prace magisterskie) 2021/2022

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

 1. Wentylacja i klimatyzacja budynku rehabilitacji z wykorzystaniem pompy ciepła
 2. Instalacja c.o. i c.w.u. dla budynku biurowego przy współpracy z instalacją solarną

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 1)

 1. Potencjał energetyczny dachowych prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Studium przypadku
 2. Wykonanie audytu energetycznego budynku pod potrzeby termomodernizacji zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Projekt modernizacji instalacji c.o. z zastosowaniem OZE

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Ocena wybranej biomasy odpadowej jako źródła energii odnawialnej
 2. Analiza gospodarki odpadami biodegradowalnymi – szanse i zagrożenia

dr hab. inż. Bartosz Szeląg, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Model gospodarowania wodami opadowymi dla budynku jednorodzinnego w programie SWMM

dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt hybrydowej instalacji ogrzewczo-wentylacyjnej i cwu z pompą ciepła i gruntowym wymiennikiem ciepła dla wybranego budynku szkolnego.
 2. Projekt modernizacji węzła cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla wybranego budynku szkolnego.

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz (liczba miejsc 1)

 1. Analiza rozkładu temperatury w wymienniku do odzysku ciepła
 2. Analiza komfortu cieplnego w pomieszczeniu ze ściennym urządzeniem wentylacyjnym
 3. Analiza wpływu ruchu pojazdów na jakość powietrza w pomieszczeniach
 4. Analiza ekonomiczna instalacji ogrzewania podłogowego
 5. Analiza jakości powietrza w pomieszczeniach z przenośnymi oczyszczaczami powietrza
 6. Analiza komfortu cieplnego w pomieszczeniach laboratoryjnych

prof. dr hab. inż. Maria Żygadło (liczba miejsc 2)

 1. Ocena efektów wdrażania wytycznych prawa w zakresie wykorzystania biopaliw i biokomponentów w transporcie.
 2. Logistyka procesów mikrobiogazowni i kogeneracja energii na wybranym przykładzie.
 3. Analiza rynku substratów dla mikrobiogazowni rolniczych w świetle Polityki Energetycznej Polski 2040.
 4. Gwarancje bezpieczeństwa wybranej biogazowi na podstawie analizy raportu „Ocena oddziaływania na środowisko”

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 2)

 1. Opracowanie koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania domu jednorodzinnego
 2. Koncepcja hybrydowej instalacji grzewczej z pompą ciepła oraz z kolektorami słonecznymi w domu jednorodzinnym
 3. Optymalizacja wydajności pompy ciepła dla warunków ogrzewania budynku jednorodzinnego
 4. Analiza rozwiązań hybrydowej instalacji grzewczej i c.w.u. z wykorzystaniem pompy ciepła dla wybranego budynku

dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Zastosowania sieci neuronowych do analizy efektywności wybranych ogniw fotowoltaicznych z wykorzystaniem kodu TesnorFlow
 2. Analiza charakterystyk prądowo-napięciowych wybranych modułów PV
 3. Ocena wpływu warunków środowiskowych na wybrane parametry modułów fotowoltaicznych
 4. Ocena możliwości zastosowania progrmau FDS w zakresie bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych

dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Analiza możliwości uzyskiwania energii elektrycznej z małych rzek i strumieni w województwie świętokrzyskim – graniczne wartości przepływów
 2. Ślimakowa mikroturbina wodna – badania eksperymentalne
 3. Wpływ kształtu wirnika na ilość energii uzyskiwanej z mikroturbiny wodnej
 4. Czynniki wpływające na wybór generatora zastosowanego w mikroelektrowni

prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski (liczba miejsc 1)

 1. Instalacja c.o. i c.w.u. z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła dla hotelu
 2. Instalacja grzewcza i instalacja c.w.u. dla budynku o zróżnicowanej funkcji użytkowej

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1)

 1. Analiza możliwości wykorzystania ujęć wód podziemnych w wybranych obszarach województwa świętokrzyskiego do celów ciepłowniczych
 2. Analiza możliwości wykorzystania ujęć wód podziemnych w powiecie kieleckim do celów ciepłowniczych

dr Magdalena Woźniak (liczba miejsc 1)

1. Biogazownie – szansą dla rolnictwa i środowisk
2. Rynek biogazowni rolniczych w Polsce – analiza porównawcza potencjału produkcji biogazu na wybranym przykładzie.
3. Zasoby polskiej biomasy i możliwości jej wykorzystania w biogazowniach rolniczych.

Geodezja i Kartografia (prace magisterskie) 2021/2022

dr inż. Łukasz Kulesza (liczba miejsc 3)

 1. Analiza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wskazanej gminie.
 2. Wpływ pandemii na ceny prac geodezyjnych w różnych asortymentach w wybranym powiecie.
 3. Analiza trendów cenowych dla prac geodezyjnych sektora publicznego w poszczególnych asortymentach we wskazanym powiecie.
 4. Nieruchomość lokalowa jako przedmiot inwestycji.
 5. Problematyka regulacji stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi.
 6. Ocena jakości danych ewidencyjnych po procesie modernizacji EGiB we wskazanym obrębie ewidencyjnym.

dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc (liczba miejsc 5)

 1. Analiza procesów podziałów nieruchomości w wybranej gminie (możliwe jest realizowanie tego samego tematu dla różnych gmin).
 2. Analiza porównawcza trybów podziałów nieruchomości.
 3. Analiza procedur ustalania przebiegu granic nieruchomości.
 4. Analiza rozgraniczenia nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowym.
 5. Analiza procesu wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej.
 6. Badanie procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości w wybranej gminie.
 7. Analiza procesu nabywania gruntów pod drogi publiczne.

dr hab. inż. Piotr Parzych (liczba miejsc 5)

 1. Ekonomiczny i prawny aspekt gospodarowania mieniem gminnym.
 2. Metodyczny i prawny aspekt określania wartości katastralnej.
 3. Metodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości.
 4. Metodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości dla celów opłat lokalnych.
 5. Analiza rynku nieruchomości.

dr inż. Ihor Romanyshyn (liczba miast 4)

 1. Badania dokładności wyznaczenia wektorów w pomiarach GNSS.
 2. Badania zmienności centrum fazowego anteny odbiornika GNSS.
 3. Badania dokładności wyznaczenia współrzędnych punktów w pomiarach GNSS.
 4. Zastosowanie pomiarów GNSS do obliczenia modeli lokalnej geoidy.

prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski (liczba miejsc 3)

 1. Testowanie tachimetrów wg procedur Norm ISO. (zadanie indywidualne, ale na etapie prac polowych realizowane wspólnie z zadaniem 2)
 2. Testowanie niwelatorów wg procedur Norm ISO. (zadanie indywidualne, ale na etapie prac polowych realizowane wspólnie z zadaniem 1)
 3. Optymalizacja programu obserwacji sieci niwelacyjnej na terenie Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w aspekcie lokalnych uwarunkowań i wyników obserwacji okresowych. (zadanie indywidualne).
 4. Optymalizacja struktury osnowy realizacyjnej dla potrzeb geodezyjnego monitoringu obiektu hydrotechnicznego. (zadanie indywidualne na przykładzie projektowanej zapory ziemnej „Nowakówka” na rz. Skawie, albo zapory w okresie eksploatacji „Wióry”)
 5. Ocena efektywności metod identyfikacji i eliminacji błędów grubych w wysokościowych osnowach realizacyjnych. (zadanie indywidualne)

dr inż. Agnieszka Cienciała (liczba miejsc 2)

 1. Analiza wymogów stawianych dokumentacji geodezyjno-prawnej sporządzanej na potrzeby postępowań sądowych dotyczących ustanowienia drogi koniecznej. Badanie skali problemu na obszarze województwa świętokrzyskiego.
 2. Mapy do celów prawnych – do ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu.
 3. Opracowania geodezyjno-prawne sporządzane na potrzeby postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie.
 4. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic i użytków gruntowych. Analiza obowiązujących zasad i dobrych praktyk.
 5. Mapy do celów prawnych w regulacji stanu prawnego nieruchomości państwowych i samorządowych. Badanie skali problemu i stawianych im wymogów.
 6. Nowoczesne technologie pomiarowe w aktualizacji i weryfikacji danych ewidencyjnych.
 7. Analiza problematyki modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Polsce.
 8. Procedury postępowania przy rozgraniczeniu nieruchomości. Studium przypadków i wymogów stawianych sporządzanej dokumentacji geodezyjno-prawnej.

prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska (liczba miejsc 5)

 1. Analiza efektów zabiegu scalenia gruntów na wybranym przykładzie w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Określanie wartości nieruchomości w aspekcie wyboru podejścia i metody wyceny.
 3. Analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny nieruchomości.
 4. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna niezbędna w procesie wyceny nieruchomości.
 5. Analiza zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla wybranego obszaru.
 6. Analiza rynku nieruchomości lokalowych na obszarze wybranego miasta z uwzględnieniem wpływu epidemii COVID-19.
 7. Analiza efektów przestrzennych, gospodarczych i krajobrazowych w pracach scaleniowych realizowanych w związku z budową infrastruktury liniowej na wybranym obszarze.

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Teledetekcja z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych za pomocą drona dla budynku zamieszkania zbiorowego (dom studencki).
 2. Teledetekcja z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych za pomocą drona dla budynku dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej.

dr hab. inż. Regina Tokarczyk (liczba miejsc 5)

 1. Porównanie chmur punktów pochodzących z naziemnego skaningu laserowego i gęstego dopasowania zdjęć na wybranym przykładzie.
 2. Integracja danych fotogrametrycznych i skanowania laserowego w opracowaniu modelu wybranego obiektu.
 3. Modelowanie 3D małych obiektów metodą fotogrametryczną.
 4. Integracja danych pozyskanych z UAV w różnych zakresach p.em.
 5. Porównanie NMT pozyskanego ze skanowania lotniczego z utworzonym z gęstego dopasowania zdjęć lotniczych.
 6. Zastosowanie zdjęć z drona w górnictwie surowców skalnych.
 7. Ocena korekty dystorsji obiektywu aparatu fotograficznego różnymi metodami.
 8. Analiza zmienności terenów zielonych Kielc na podstawie wieloczasowych ortofotomap.

dr Maciej Hajdukiewicz (liczba miejsc 4)

 1. Analiza dokładności lokalizacji punktów osnów fotogrametrycznych w zależności od rodzaju użytego sygnału
  (dwuosobowa).
 2. Badanie przyrostów stożków osypiskowych w rezerwacie Zachełmie.
 3. Kartowanie nielegalnych wysypisk odpadów z użyciem kamery multispektralnej na UAV (dwuosobowa).
 4. Analiza zmian granicy rolno – leśnej z użyciem zobrazowań satelitarnych.
 5. Analiza zmian zasięgu lasów w obrębie miasta Kielce.
 6. Analiza przyrostów objętości wysypiska odpadów z użyciem zdjęć lotniczych.
 7. Analiza dokładności NMT obszarów leśnych ze skaningu ALS.

dr inż. Krzysztof Pietruszka (liczba miejsc 3)

 1. Projekt osnowy i wykonanie pomiarów, przy geodezyjnej obsłudze budowy dwupoziomowego węzła trasy drogowej.
 2. Przeniesienie współrzędnych punktów kierunkowych osnowy Geopoligonu na terenie Politechniki Świętokrzyskiej.
 3. Zastosowanie programu Adjust we wstępnych analizach dokładności pomiarów i optymalizacji projektów geometrycznego kształtu osnowy pomiarowej.

dr inż. Aneta Mączyńska (liczba miejsc 5)

 1. Analiza porównawcza dokumentacji geodezyjno-prawnej sporządzonej do celu regulacji stanu prawnego wybranych nieruchomości.
 2. Analiza porównawcza czasu trwania procedury podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz podziału w trybie rolnym.
 3. Porównanie procedur ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wybranych gmin.
 4. Analiza wpływu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na procedurę podziału nieruchomości.
 5. Analiza porównawcza postępowań ustalających przebieg linii brzegowej dla wybranych przykładów.
 6. Analiza wiarygodności danych ewidencyjnych określających przebieg granic dla wybranych przykładów.
 7. Analiza porównawcza procedury ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej i wyznaczenia punktów (wznowienia znaków) granicznych dla wybranych przykładów.

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

 1. Teledetekcja z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych dla wybranych budynków mieszkalnych.
 2. Teledetekcja z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych dla wybranych budynków oświaty.

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 1)

 1. Zastosowanie termowizji do lokalizacji miejsc o najwyższych temperaturach na terenie miast (na przykładzie miasta X).
 2. Zastosowanie termowizji do lokalizacji miejsc o najwyższych temperaturach na terenie miast (na przykładzie miasta Y).

dr inż. Monika Balawejder (liczba miejsc 5)

 1. Ocena przeprowadzonych scaleń i wymian gruntów w miejscowości (do wyboru).
 2. Rozmiary dróg dojazdowych do działek ewidencyjnych w projekcie scalenia i wymiany gruntów na przykładzie (do wyboru).
 3. Formy dokonywania podziałów nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami na przykładzie (do wyboru).
 4. Metodyka modernizacji ewidencji gruntów i budynków na przykładzie obrębu (do wyboru).
 5. Analiza i porównanie procedur ustalenia przebiegu granic w oparciu o rozporządzenie w sprawie EGiB a rozgraniczenie nieruchomości na przykładzie (do wyboru).
 6. Temat pracy do indywidualnego uzgodnienia z promotorem.