Po wyborze tematu proszę o kontakt z opiekunem danej pracy w celu ustalenia zakresu i warunków jej realizacji. Wybrany temat proszę zgłosić w Dziekanacie.

Inżynieria Środowiska (prace inżynierskie) 2022/2023

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 2. Badania komfortu cieplnego w budynku Politechniki Świętokrzyskiej

dr inż. Justyna Lisowska (liczba miejsc 2)

 1. Projekt hydrauliczny instalacji wodociągowej wykonanej z różnych wariantów materiałowych dla budynku mieszkalnego
 2. Projekt hydrauliczny instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 3. Projekt hydrauliczny instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z koncepcją zagospodarowania wód opadowych
 4. Projekt hydrauliczny instalacji wodociągowej dla budynku wielopoziomowego z parkingiem podziemnym

dr inż. Agata Zwierzchowska (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku mieszkalno-usługowego
 2. Projekt instalacji wod-kan i instalacji gazowej dla budynku wielorodzinnego

dr inż. Magdalena Dańczuk (liczba miejsc 2)

 1. Projekt koncepcyjny części mechanicznej oczyszczalni ścieków
 2. Projekt koncepcyjny części biologicznej oczyszczalni ścieków
 3. Projekt koncepcyjny ciągu technologicznego przeróbki osadów ściekowych dla mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
 4. Projekt koncepcyjny mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w P
 2. Ocena gospodarki wodno-ściekowej dla wybranej aglomeracji
 3. Projekt koncepcyjny technologii uzdatniania wody dla stacji o wydajności 35 m3/h
 4. Projekt koncepcyjny stacji uzdatniania wody podziemnej w P

dr inż. Katarzyna Górska (liczba miejsc 1)

 1. Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej w miejscowości
 2. Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Y

dr inż. Jarosław Górski (liczba miejsc 1)

 1. Projekt kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy X w miejscowości Y
 2. Projekt oczyszczalni wód deszczowych dla wybranego kolektora deszczowego na terenie Kielc

dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Prognoza żywotności małego zbiornika wodnego
 2. Ocena potencjalnej intensywności transportu rumowiska w małej rzece wyżynnej

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Ocena gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie X
 2. Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dzielnicy z zabudową wielorodzinną

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1)

 1. Projektowanie w inżynierii środowiska w oparciu o bazy danych geologicznych.
 2. Bentonity w praktyce inżynierskiej związanej ze środowiskiem.

dr inż. Urszula Kubicka (liczba miejsc 2)

 1. Projekt kanalizacji sanitarnej dla osiedla CS-21/22
 2. Projekt kanalizacji sanitarnej dla osiedla DS-21/22
 3. Projekt kanalizacji deszczowej dla osiedla CD-21/22
 4. Projekt kanalizacji deszczowej dla osiedla DD-21/22

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji wentylacji w budynku użyteczności publicznej
 2. Projekt instalacji ogrzewania powietrznego

Odnawialne Źródła Energii (prace inżynierskie) 2022/2023

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gdańsku
 2. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Zakopanem
 3. Badania instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym (dla osób, mających dostęp do takiej instalacji) lub Badania komfortu cieplnego w budynku dydaktycznym „Energis”
 4. Badania instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym (dla osób, mających dostęp do takiej instalacji) lub Badania komfortu cieplnego w budynku dydaktycznym „A”

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 2)

 1. Projekt odzysku ciepła pompą ciepła z powietrza wentylacyjnego.
 2. Projekt gruntowej pompy ciepła w instalacji grzewczej budynku jednorodzinnego
 3. Projekt instalacji grzewczej hybrydowej: połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła.
 4. Projekt instalacji cwu współpracującej z instalacją solarną.

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach gospodarki komunalnej– studium przypadku
 2. Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dzielnicy z zabudową wielorodzinną

dr Magdalena Woźniak (liczba miejsc 2)

 1. Możliwości wykorzystania biomasy w biogazowniach rolniczych na przykładzie województwa podkarpackiego
 2. Możliwości wykorzystania biomasy w biogazowniach rolniczych na wybranym przykładzie województwa X
 3. Perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych na terenach wiejskich województwa X
 4. Perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych na terenach wiejskich województwa y

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji grzewczej dla budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Końskie
 2. Projekt instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej dla domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Sandomierzu
 3. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykorzystaniem ciepła powietrza wentylacyjnego
 4. Projekt instalacji grzewczej i c.w.u. z wykorzystaniem pompy ciepła w budynku jednorodzinnym

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji grzewczej dla wybranego budynku z wykorzystaniem energii odnawialnej
 2. Projekt instalacji grzewczej z pompą ciepła dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kielcach
 3. Projekt hybrydowej instalacji grzewczej z pompą ciepła oraz z kolektorami słonecznymi w domu jednorodzinnym
 4. Projekt instalacji grzewczej i wentylacyjnej dla budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem energii odnawialnej

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji wentylacji z akumulacyjnym wymiennikiem do odzysku ciepła
 2. Projekt instalacji wentylacji z pompą ciepła jako formą odzysku ciepła

prof. dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji grzewczej i instalacji c.w.u. wraz z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi dla budynku mieszkalnego
 2. Projekt instalacji c.o. i c.w.u. z pompą ciepła i kolektorem gruntowym dla budynku mieszkalnego

dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Opracowanie projektu instalacji PV dla wybranego obiektu z wykorzystaniem programu PV*Sol
 2. Opracowanie projektu magazynu energii z wykorzystaniem programu MATLAB
 3. Opracowanie projektu instalacji fototermicznej dla wybranego obiektu z wykorzystaniem programu T*Sol
 4. Opracowanie projektu instalacji pomy ciepła dla wybranego obiektu z wykorzystaniem programu Geo*Sol

Geodezja i Kartografia (prace inżynierskie) 2022/2023

dr inż. Ryszard Agnieszka Cienciała (liczba miejsc 3)

 1. Dokumentacja geodezyjno-prawna na potrzeby ustalenia służebności przesyłu.
 2. Procedura podziału nieruchomości a ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Ustalanie przebiegu granic na potrzeby postępowania rozgraniczeniowego.
 4. Aktualizacja danych ewidencyjnych a gospodarowanie nieruchomościami.
 5. Podział nieruchomości rolnych i leśnych.

dr inż. Łukasz Kapusta

 1. Opracowanie mapy do celów projektowych dla wybranej inwestycji.
 2. Inwentaryzacja powykonwacza budynku wraz z przyłączami dwiema metodami: pomiary klasyczne i GNSS.
 3. Inwentaryzacja instalacji podziemnych z wykorzystaniem wykrywacza.
 4. Inwentaryzacja kształtu konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem tachimetru skanującego.
 5. Pomiar wychyleń komina przemysłowego dwiema metodami: pomiary klasyczne i skanning.
 6. Pomiar wychyleń ścian budynku dwiema metodami: pomiary klasyczne i skanning.
 7. Pomiar objętości mas ziemnych na podstawie zobrazowań z drona.

dr inż. Łukasz Kulesza

 1. Inwentaryzacja zieleni we wschodniej części Parku Dygasińskiego w Kielcach.
 2. Badanie pionowości masztu telekomunikacyjnego (Praca dwuosobowa)
 3. Podział wskazanej nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 4. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia wskazanej nieruchomości w trybie administracyjnym.
 5. Przygotowanie mapy do celów projektowych dla wskazanej nieruchomości.
 6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybranego budynku.
 7. Sporządzenie dokumentacji w celu zasiedzenia wskazanej nieruchomości.
 8. Wykorzystanie technik GIS w celu wyznaczenia optymalnej lokalizacji składowiska odpadów na podstawie ogólnodostępnych danych w wybranej gminie.

dr inż. Karol Krawczyk

 1. Mapa do celów projektowych jako element procesu budowlano-inwestycyjnego (na przykładzie…)
 2. Wytyczenie obiektu budowlanego (budynku mieszkalnego jednorodzinnego) jako element procesu budowlanego (na przykładzie…)
 3. Obsługa geodezyjna podczas budowy wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego(na przykładzie…)
 4. Obsługa geodezyjna podczas budowy kompleksu sportowego (na przykładzie obiektu przy ulicy Staffa w Kielcach).
 5. Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych jako element procesu budowlano-inwestycyjnego (na przykładzie…)

dr inż. Krzysztof Pietruszka

 1. Pomiar i analityczno – graficzna ocena dokładności wyznaczania punktów kontrolnych konstrukcji wysmukłych, w różnych konfiguracjach osnowy pomiarowej. Ocena przydatności takich pomiarów dla celów badania deformacji w cyklach okresowych. (Praca dwuosobowa)
 2. Zastosowanie matematycznego programu CAS ( Computer Algebra System ) algebry komputerowej Maxima, w geodezyjnych obliczeniach i ocenach dokładności pomiaru, dla wybranych konstrukcji osnowy pomiarowej.
 3. Ocena dokładności pomiarów wykonanych na stanowiskach ekscentrycznych, na podstawie analiz z wykorzystaniem programów analiz symbolicznych Maxima.
 4. Pomiar i analiza dokładności wyznaczenia wysokości względnych punktów niedostępnych dla wybranych obiektów Politechniki Świętokrzyskiej. (Praca dwuosobowa)
 5. Pomiar przestrzennego kształtu i geometryczna interpretacja wyników, dla wybranej budowli architektonicznej naterenie aglomeracji Kielc. (Praca dwuosobowa)

dr inż. Justyna Wójcik-Leń

 1. Ocena stanu struktury przestrzennej obszarów wiejskich na wybranym przykładzie (wsi) w kontekście przeprowadzenia prac scalania i wymiany gruntów.
 2. Opracowanie studium stanu władania gruntami dla potrzeb realizacji prac scalania i wymiany gruntów.
 3. Opracowanie studium stanu użytkowania gruntami dla potrzeb realizacji prac scalania i wymiany gruntów.
 4. Opracowanie studium układu komunikacyjnego dla potrzeb realizacji prac scalania i wymiany gruntów.
 5. Opracowanie mapy z projektem kompleksów gruntów dla potrzeb realizacji prac scalania i wymiany gruntów.
 6. Analiza rozmiarów gruntów różniczan w kontekście przeprowadzenia prac scalania i wymiany gruntów.

prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski

 1. Projekt i pomiar osnowy niwelacyjnej na terenie Kampusu Politechniki Krakowskiej. (Praca dla dwóch osób)
 2. Ocena stanu i prognoza funkcjonalności poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze ……… (zadanie indywidualne lub dla dwóch osób realizowane poza obszarem pow. kieleckiego, najlepiej w płn.- zach. części woj. świętokrzyskiego)
 3. Testowanie instrumentów geodezyjnych wg procedur Norm ISO. (Praca dla dwóch osób)
 4. Pomiar napowietrznej linii energetycznej. (Praca dla dwóch osób)

dr Maciej Hajdukiewicz

 1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa zabudowy hydrotechnicznej.
 2. Skaning laserowy wychodni i form skalnych rezerwatu Ślichowice (Praca dla dwóch osób).
 3. Skaning laserowy fasady zabytkowej kamienicy (Praca dla dwóch osób).
 4. Nalot fotogrametryczny UAV wyrobiska kamieniołomu Grabina – Dalnia (Praca dla dwóch osób).

dr inż. Artur Warchoł

 1. Temat do indywidualnego ustalenia – możliwa jest realizacja tematu uzgodnionego indywidualnie z zakresu: skanowania laserowego, modelowania BIM, przetwarzania chmur punktów, fotogrametrii, analiz GIS itp. W tym celu proszę osoby zainteresowane o kontakt: awarchol@tu.kielce.pl
 2. Opracowanie ortofotoplanu obiektu zabytkowego. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 3. Opracowanie ortofotomapy na podstawie danych z UAV. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 4. Inwentaryzacja obiektu przemysłowego/zabytkowego na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 5. Pomiar i obliczenie objętości wybranej hałdy/zwałowiska zlokalizowanej w miejscowości. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 6. Porównanie metod kompresji danych LiDAR. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 7. Opracowanie modelu BIM obiektu na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 8. Lokalizacja nowego obiektu usługowego z wykorzystaniem analiz GIS. (Praca jedno lub dwuosobowa)

dr inż. Ihor Romanyshyn

 1. Prace geodezyjne przy realizacji inwestycji budowlanej.
 2. Opracowanie mapy numerycznej do celów projektowych.
 3. Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji budowlanej.
 4. Inwentaryzacja i projekt modernizacji poziomej osnowy geodezyjnej na wybranym terenie (Praca dla dwóch osób).
 5. Pomiar i opracowanie poziomej osnowy geodezyjnej metodą GNSS (Praca dla dwóch osób).
 6. Pomiar i opracowanie wysokościowej osnowy geodezyjnej metodą GNSS (Praca dla dwóch osób).
 7. Weryfikacja topografii pasma Łysogóry (Praca dla dwóch osób).
 8. Pomiary wysokościowe pasma Łysogóry (Praca dla dwóch osób).

Inżynieria Środowiska (prace magisterskie) 2022/2023

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 3) OiW

 1. Analiza komfortu cieplnego w wybranych budynkach
 2. Analiza jakości powietrza wewnętrznego w budynku użyteczności publicznej
 3. Instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku
 4. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kielcach wraz z charakterystyką energetyczną
 5. Instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach
 6. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakopanem wraz z charakterystyką energetyczną

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 1) OiW

 1. Audyt efektywności energetycznej lokalnej sieci ciepłowniczej.
 2. Instalacja chłodzenia oraz odciągów miejscowych dla restauracji.

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1) OiW

 1. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna dla budynku hotelowego z częścią gastronomiczną oraz basenem.
 2. Instalacja grzewcza oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku użyteczności publicznej przy współpracy z odnawialnymi źródłami energii.

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1) OiW

 1. Bentonity w praktyce inżynierskiej związanej ze środowiskiem
 2. Zastosowanie bentonitów w ochronie wód.

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk (liczba miejsc 1) OiW

 1. Analiza komfortu cieplnego w zależności od sposobu realizacji nawiewu z fasadowych urządzeń wentylacyjnych
 2. Analiza komfortu cieplnego pomieszczeń z różnymi systemammi wentylacyjnymi

prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski (liczba miejsc 4) OiW

 1. Hybrydowa instalacja grzewczo – wentylacyjna i cwu z pompą ciepła i ogniwem fotowoltaicznym
 2. Instalacja centralnego ogrzewania i cwu zasilana pompą ciepła wspomaganą fotowoltaiką
 3. Instalacja centralnego ogrzewania i cwu zasilana pompą ciepła dla budynku hotelowego
 4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla wybranego budynku
 5. Instalacja ciepłej wody użytkowej zasilanej kolektorami słonecznymi i pompą ciepła dla budynku wielorodzinnego
 6. Instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u. zasilanych biomasą i paliwem gazowym
 7. Instalacja centralnego ogrzewania i cwu zasilana pompą ciepła wspomaganą fotowoltaiką dla domu pomocy społecznej
 8. Instalacja c.o. i c.w.u. z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła dla hotelu

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 2) OiW

 1.  Analiza rozwiązań hybrydowej instalacji zasilania energią dla budynku jednorodzinnego
 2. Koncepcja hybrydowej instalacji grzewczej z pompą ciepła oraz z kolektorami słonecznymi w domu jednorodzinnym
 3. Analiza możliwości wdrożenia systemu „Natural cooling” dla budynku «Energis» Politechniki Świętokrzyskiej
 4. Koncepcja hybrydowej instalacji grzewczej wykorzystującej odnawialne źródła energii

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 1) OiW

 1. Optymalizacja systemu odzysku ciepła w budynku ”Enegris” Politechniki Świętokrzyskiej
 2. Opracowanie optymalnego schematu współpracy pomp ciepła z systemem centralnego ogrzewania budynku Energis Politechniki Świętokrzyskiej

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 1) OiW

 1. Odzysk ciepła ze ścieków- studium przypadku.
 2. Modelowanie potencjału ścieków w aspekcie odzysku energii metodami sztucznej inteligencji.
 3. Systemy autotermiczne na przykładzie technologii Wet Air Oxidation.

dr Małgorzata Widłak (liczba miejsc 1) OiW

 1. Ocena stanu środowiska glebowego wokół trasy szybkiego ruchu
 2. Analiza zagrożeń środowiska wywołanych obecnością metali ciężkich w glebach zlokalizowanych wokół składowiska odpadów

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1) OiW

 1. Koncepcja zbiórki odpadów komunalnych w dzielnicy miasta X

Odnawialne Źródła Energii (prace magisterskie) 2022/2023

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

 1. Porównanie pracy powietrznej i gruntowej pompy ciepła w instalacji grzewczej budynku jednorodzinnego
 2. Hybrydowe połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła jako układ klimatyzacyjny z możliwością wspomagania ogrzewania.

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 1)

 1. Potencjał energetyczny prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Studium przypadku. Praca badawczo-projektowa z wykorzystaniem pyranometru
 2. Termomodernizacja budynku do standardu pasywnego.

dr inż. Anna Parka (liczba miejsc 1)

 1. Analiza awaryjności instalacji fotowoltaicznych
 2. Przykłady rozwiązań solarnych instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Analiza odzysku ciepła w akumulacyjnym wymienniku ciepła
 2. Analiza wpływu długości cyklu pracy urządzeń fasadowych na redukcję stężenia zanieczyszczeń w pomieszczniu
 3. Analiza rozkładu prędkości powietrza w pomieszczeniu z wentylacją fasadową
 4. Analiza stężenia pyłów PM2.5 oraz PM10 w pomieszczeniach bytowych

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 1)

 1. Opracowanie koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w hybrydowej instalacji ogrzewania domu jednorodzinnego
 2. Optymalizacja wydajności pompy ciepła dla warunków ogrzewania budynku jednorodzinnego

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 3)

 1. Analiza energooszczędnych rozwiązań technicznych w wybranym budynku wraz z doborem źródła ciepła
 2. Analiza porównawcza odzysku ciepła z instalacji słonecznej systemu solarnego dla układu samodzielnego i współpracującego z dodatkowym źródłem ciepła
 3. Opracowanie racjonalnych rozwiązań, umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska popiołów lotnych ze spalania paliwa w elektrowni Enea Połaniec
 4. Analiza rozwiązań systemów ogrzewania i wentylacji domu jednorodzinnego wykorzystującego odnawialne źródła energii
 5. Opracowanie koncepcji systemów ogrzewania budynków biurowych wykorzystujących odnawialne źródła energii
 6. Optymalizacja systemu zasilania domu jednorodzinnego. Opracowanie koncepcji

dr Magdalena Woźniak (liczba miejsc 1)

 1. Perspektywy dywersyfikacji zagospodarowania wsi.

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Analiza gospodarki odpadami biodegradowalnymi – szanse i zagrożenia

Geodezja i Kartografia (prace magisterskie) 2022/2023

dr inż. Łukasz Kulesza

 1. Analiza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wskazanej gminie.
 2. Wpływ pandemii na ceny prac geodezyjnych w różnych asortymentach w wybranym powiecie.
 3. Analiza trendów cenowych dla prac geodezyjnych sektora publicznego w poszczególnych asortymentach we wskazanym powiecie.
 4. Nieruchomość lokalowa jako przedmiot inwestycji.
 5. Problematyka regulacji stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi.
 6. Ocena jakości danych ewidencyjnych po procesie modernizacji EGiB w wybranym obrębie ewidencyjnym.
 7. Porównanie funkcjonalności geoportalu krajowego z wybranym geoportalem gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

dr inż. Agnieszka Cienciała

 1. Mapy do celów prawnych w procesie gospodarowania nieruchomościami publicznymi.
 2. Dokumentacja geodezyjno-prawna sporządzana na potrzeby postępowań sądowych.
 3. Dane ewidencyjne dotyczące użytków gruntowych w procesie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 4. Opracowania kartograficzne przy ustalania służebności gruntowych i służebności przesyłu.
 5. Dokumentacja geodezyjno-prawna w dowodzeniu zasiedzenia nieruchomości.

dr inż. Karol Krawczyk

 1. Obsługa geodezyjna podczas budowy drogi ekspresowej (na przykładzie ulicy R. Pileckiego w Kielcach, droga ekspresowa odcinek Bilcza -Morawica).
 2. Obsługa geodezyjna podczas wielokondygnacyjnego budowy budynku mieszkalnego (na przykładzie…).
 3. Obsługa geodezyjna podczas budowy hali magazynowej (na przykładzie…).
 4. Obsługa geodezyjna przy rektyfikacji suwnicy (na przykładzie zakładu „Tawol” w Chęcinach).
 5. Wpływ geoidy na wykonywanie pomiarów wysokościowych metodą GNSS.
 6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pomiarowych do pomiarów objętości mas (na przykładzie…).
 7. Geodezyjny monitoring osuwiska (kopalnia Lafarge w Tenczynie).
 8. Wpływ transportu drogowego na geodezyjną osnowę pomiarową.

dr inż. Justyna Wójcik-Leń

 1. Określenie pilności wykonywania prac scalania gruntów we wsiach wybranej gminy.
 2. Określenie rozmiarów gruntów różniczan oraz możliwości ich likwidacji we wsiach wybranej gminy.
 3. Metodyka modernizacji ewidencji gruntów i budynków na przykładzie wybranego obrębu.
 4. Analiza efektów zabiegu scalenia gruntów na wybranym przykładzie.
 5. Analiza układu komunikacyjnego w projekcie scalenia i wymiany gruntów na przykładzie wybranego obiektu scaleniowego.
 6. Analiza efektów zabiegu scalenia wokółautostradowego na wybranym przykładzie.
 7. Analiza efektów zabiegu scalenia gruntów z kontekście zagospodarowania obszarów problemowych rolnictwa.

prof. dr hab. inż. Krystian Pyk

 1. Badanie stabilności parametrów kalibracji kamer stosowanych w BSP.
 2. Wpływ lotów krzyżowych na dokładność pomiarów z BSP.
 3. Ocena efektywności pomiarów z BSP w opracowaniu mapy do celów projektowych.
 4. Wpływ wstępnej obróbki zdjęć z BSP na jakość gęstej chmury punktów.
 5. Porównanie ortofoto ze zdjęć z załogowych i z bezzałogowych statków powietrznych.
 6. Detekcja zmian pokrycia terenu na podstawie lotniczego skanowania laserowego – teren miejski.
 7. Detekcja zmian pokrycia terenu na podstawie lotniczego skanowania laserowego – teren wiejski.

dr hab. inż. Agnieszka Bieda

 1. Wpływ uwarunkowań planistycznych na możliwość podziału nieruchomości.
 2. Wpływ uwarunkowań planistycznych na możliwość wyodrębnienia samodzielnego lokalu.
 3. Praktyczne zależności pomiędzy planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami.
 4. Praktyczne zależności pomiędzy planowaniem przestrzennym i procesem inwestycyjnym.
 5. Rola i zadania geodezji w przygotowaniu aktów planowania przestrzennego.
 6. Geodezyjna obsługa opracowań projektowych.
 7. Finansowe skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska

 1. Cechy nieruchomości oraz czynniki wpływające na wartość nieruchomości w procedurze określania ich wartości na wybranym przykładzie.
 2. Analiza procesu scalenia gruntów z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na wybranym przykładzie.
 3. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych dla potrzeb wyceny na wybranym przykładzie.
 4. Analiza procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla wybranego obszaru badawczego.
 5. Analiza procesu wyceny nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem cech rynkowych nieruchomości.
 6. Analiza porównawcza rynków nieruchomości gruntowych dla wybranych obiektów.
 7. Problematyka realizacji prac scaleniowych o charakterze infrastrukturalnym na wybranym obiekcie.
 8. Analiza procedur scaleniowo-wymiennych jako formy przekształceń struktury przestrzennej gospodarstw rolnych.

dr hab. inż. Piotr Parzych

 1. Ekonomiczny i prawny aspekt gospodarowania mieniem gminnym.
 2. Analiza wybranej procedury geodezyjnej w gospodarce nieruchomościami.
 3. Metodyczny i prawny aspekt określania wartości nieruchomości.
 4. Analiza lokalnego rynku.
 5. Modernizacja katastru nieruchomości.
 6. Temat uzgodniony ze dyplomantem.
 7. Temat uzgodniony ze dyplomantem.

dr inż. Krzysztof Pietruszka

 1. Projekt osnowy pomiarowej, wykonanie pomiarów i ocena wyników prac realizacyjnych przy geodezyjnej obsłudze budowy dwupoziomowego węzła trasy drogowej. (Praca dwuosobowa)
 2. Przeniesienie współrzędnych punktów kierunkowych i ocena wyników, na przykładzie osnowy Geopoligonu na terenie Politechniki Świętokrzyskiej. (Praca dwuosobowa)
 3. Pomiar i ocena dokładności wyników pomiaru elementów elewacji budynku Energisu, na bazie wielokrotnych przestrzennych wcięć z punktów osnowy Geopoligon. Ocena możliwości stosowania takich pomiarów dla celów badań deformacji.
 4. Pomiary inwentaryzacyjne nowych inwestycji infrastruktury i obiektów sportowych na terenie uczelni oraz ich weryfikacja na podstawie założen projektowych, z uwzględnieniem dokładności wykonanych pomiarów.

prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski

 1. Analiza okresowych obserwacji sieci niwelacyjnej na terenie Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej.
 2. Projekt osnowy realizacyjnej i geodezyjnego monitoringu obiektu hydrotechnicznego.
 3. Projekt geodezyjnego monitoringu obiektu drogowego.
 4. Ocena efektywności metod identyfikacji i eliminacji błędów grubych w wysokościowych osnowach realizacyjnych.

dr inż. Artur Warchoł

 1. Temat do indywidualnego ustalenia – możliwa jest realizacja tematu uzgodnionego indywidualnie z zakresu: skanowania laserowego, modelowania BIM, przetwarzania chmur punktów, fotogrametrii, analiz GIS itp. W tym celu proszę osoby zainteresowane o kontakt: awarchol@tu.kielce.pl
 2. Porównanie chmur punktów ze skanowania laserowego i automatycznego dopasowania zdjęć. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 3. Gęstość danych w projektach LiDAR – teoria i praktyka. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 4. Ocena dokładności wykonania modelu BIM na podstawie chmury punktów. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 5. Wpływ algorytmu na wyniki klasyfikacji gruntu z danych LiDAR. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 6. Ekstrakcja obiektów z danych LiDAR. (Praca jedno lub dwuosobowa)
 7. Lokalizacja kamer CCTV na podstawie modelu BIM. (Praca jedno lub dwuosobowa)

dr inż. Ihor Romanyshyn

 1. Badania dokładności wyznaczenia współrzędnych w pomiarach GNSS.
 2. Badanie dokładności pomiarów GNSS w trudnych warunkach obserwacyjnych.
 3. Analiza dokładności niwelacji satelitarnej.
 4. Analiza dokładności pomiarów GNSS w wyznaczeniu poziomej osnowy geodezyjnej.
 5. Analiza dokładności pomiarów GNSS w wyznaczeniu wysokościowej osnowy geodezyjnej.
 6. Analiza dokładności tyczenia obiektu z wykorzystaniem technologii GNSS.
 7. Badanie dokładności pomiarów GNSS z zastosowaniem mobilnych aplikacji pomiarowych.
 8. Analiza działania satelitarnego systemu GALILEO na wybranym terenie.
 9. Analiza działania satelitarnego systemu Beidou na wybranym terenie.
 10. Analiza dokładności pomiarów GNSS z zastosowaniem komercyjnych sieci stacji referencyjnych.

dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski

 1. Analiza porównawcza danych GNSS z wybranych stacji permanentnych regionu świętokrzyskiego.
 2. Badania deformacji powierzchni terenu na podstawie czasowych rozkładów współrzędnych stacji permanentnych wybranych rejonów Karpat.
 3. Projekt geodezyjnego monitoringu ochrony przeciwpowodziowej doliny Silnicy.
 4. Geodezyjna inwentaryzacja wyrobisk kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich.
 5. Sezonowe deformacje powierzchni terenu w rejonie Politechniki Świętokrzyskiej (Praca dla dwóch osób).
 6. Analiza charakterystyki precyzyjnego numerycznego modelu terenu Kielc w kontekście podłoża geologicznego.