Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki prowadzi czteroletnie stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska.


kierownik

dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk
bud. A, pok. 4.31
tel. 41 34 24 734
e-mail: ppurgal@tu.kielce.pl

sekretariat

mgr inż. Beata Pawlusińska
bud. A, pok. 5.08
tel. 41 34 24 732
e-mail: b.wawrzola@tu.kielce.pl

Ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • życiorys
 • ankietę osobową kandydata
 • dyplom ukończenia studiów / potwierdzoną kopię decyzji o przyjęciu „Diamentowego Grantu”
 • trzy aktualne fotografie (w tym jedna w formie cyfrowej) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kopię dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 w  sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014, poz. 1144) – dostarczone wraz z kompletem dokumentów lub w terminie wyznaczonym przez właściwą Komisję Rekrutacyjną.
 • oświadczenie, że kandydat nie ma wszczętego przewodu doktorskiego lub przedłożenie informacji o przebiegu wszczętego przewodu
 • pisemną zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich
 • pisemną zgodę od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry, zakładu) na wykonywanie pracy doktorskiej w jednostce
 • dyplom – część B albo indeks ze studiów magisterskich
 • dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
rekrutacja