studia niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

semestr 1

Matematyka 1

Fizyka

Chemia

Elektrotechnika i urządzenia elektryczne

Rysunek Techniczny

Geologia

Geodezja i fotogrametra

semestr 2

Matematyka 2

Podstawy energetyki

Podstawy systemów OZE

Mechanika płynów

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Biologia środowiskowa

Gospodarka odpadami

Administrowanie zasobami środowiska

Tworzywa sztuczne

Termodynamika techniczna

Technologie informacyjne

Podstawy normalizacji

Podstawy prawne w energetyce odnawialnej

Historia muzyki

Etyka

Historia techniki i wynalazku

Historia cywilizacji europejskiej

Instrumentoznawstwo

Historia filozofii

Podstawy ekonomii

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Psychologia uczenia się i podnoszenia kompetencji

semestr 3

Informatyczne podstawy projektowania 1

Podstawy konstrukcji maszyn

Materiałoznawstwo

Budownictwo i fizyka budowli

Sieci i instalacje sanitarne

Pompy ciepa

Ogrzewnictwo

Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy

Język obcy 1

semestr 4

Informatyczne podstawy projektowania 2

Podstawy energetyki słonecznej

Instalacje z pompami ciepa

Techniki ochrony atmosfery

Ochrona i zagrożenia środowiska

Wentylacja i klimatyzacja

Geotechnika

Inżynieria wodna z elementami hydrologii

Język obcy (angielski) 2

semestr 5

Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne

Systemy instalacji fotowoltaicznych

Energetyka wiatrowa

Spalanie biomasy, kotłownie na biomasę

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Biogazownie

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Podstawy projektowania słonecznych układów grzewczych

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej

Geotermia

Renewable energy

Engineering thermodynamics

Język obcy (angielski) 3

semestr 6

Układy grzewczo – wentylacyjne

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Systemy przetwarzania i magazynowania energii

Projektowanie instalacji zasilanych z OZE

Energetyka wodna

Małe elektrownie wodne

Sieci i instalacje gazowe

The conversion of biomass to energy

Utilization of post combustion waste

Język obcy (angielski) 4

semestr 7

Układy kogeneracyjne

Ogniwa paliwowe

Przedsiębiorczość i innowacje

Dok Inst do ofer bud i ekspl

Charakterystyka energetyczna budynku

Audyt energetyczny

Budownictwo pasywne i autonomiczne

Kosztorysowanie

Współspalanie biomasy

Biopaliwa i paliwa alternatywne

Użytkowanie i oszczędność energii

Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym

Turbozespoły OZE

Język obcy (angielski) 5

semestr 8

Ochrona własności intelektualnej

Eksploatacja i niezawodność systemów OZE

Ocena oddziaływania na środowisko instalacji OZE

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

studia niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

studia niestacjonarne I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Odnawialne Źródła Energii


program studiów niestacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2016/2017)

program studiów niestacjonarnych II stopnia (wkrótce)


Karty przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8