Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej (WIŚGiE) jest najmłodszym wydziałem w strukturze Politechniki Świętokrzyskiej. Został utworzony z dniem 1 września 2012 roku w wyniku podziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na dwie nowe jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki oraz Wydział Budownictwa i Architektury. Utworzenie Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki było wynikiem konsekwentnie realizowanej przez władze Uczelni Misji i Strategii Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej, jak również wywiązania się ze zobowiązań zawartych w projekcie „ENERGIS – Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska, Kielce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wynikiem realizacji tego projektu było powstanie energooszczędnego budynku dydaktyczno-laboratoryjnego ENERGIS, zasilanego z odnawialnych źródeł energii. Budynek ten, będący główną siedzibą WIŚGiE, łączy funkcje dydaktyczne, badawcze i naukowe. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań istnieje możliwość obserwacji i bieżącego monitoringu efektów energooszczędnych, sterowania, bilansowania zysków i strat energetycznych obiektu, parametrów środowiska wewnętrznego, efektywności pracy systemów fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp ciepła. Od 01.02.2023 Wydział zmienił nazwę na nżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej.

Mieści się on w inteligentnym, energooszczędnym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym Energis przy ulicy Warszawskiej w Kielcach. Obiekt w całości jest zasilany z odnawialnych źródeł energii. 

Wydział nżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej jest prężnie rozwijającą się jednostką naukowo-badawczą, posiadającą nowoczesną bazę sprzętowo-laboratoryjną gwarantującą wysoki poziom prowadzonych badań oraz umożliwiającą rozszerzenie współpracy krajowej i międzynarodowej. Główne kierunki badań w poszczególnych Katedrach koncentrują się na zagadnieniach związanych z technologią wody i ścieków, gospodarką odpadami, geotechniką, ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją, wodociągami, instalacjami sanitarnymi, kanalizacją, technologiami bezwykopowymi, fizyką budowli, energią odnawialną oraz zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii geodezyjnych. Wydział posiada uprawnienia do doktoryzowania oraz do nadawania stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria Środowiska. Działalność dydaktyczna WIŚGiE obejmuje kształcenie na kierunkach inżynieria środowiska, geodezja i kartografia oraz odnawialne źródła energii.

Spójność tematyki prowadzonych badań naukowych, ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania, z programem kształcenia studentów jest gwarantem rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej oraz dobrego przygotowania absolwentów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.