Po wyborze tematu proszę o kontakt z opiekunem danej pracy w celu ustalenia zakresu i warunków jej realizacji. Wybrany temat proszę zgłosić w Dziekanacie.

Odnawialne Źródła Energii (prace inżynierskie) 2022/2023

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji grzewczej hybrydowej: połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła.
 2. Analiza opłacalności: instalacja fotowoltaiczna a kolektory słoneczne na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
 3. Projekt odzysku ciepła pompą ciepła z powietrza wentylacyjnego.
 4. Projekt instalacji cwu współpracującej z instalacją solarną.

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 2)

 1. Projektowa charakterystyka energetyczna w budynku pasywnym
 2. Pompa ciepła wspomagana ogniwami PV w wariancie on-grid/off-grid/hybrydowym
 3. Analiza efektywności pracy układów chłodniczych opartych o chłodziwa naturalne
 4. Porównanie efektywności pracy wymienników ciepła typu płytowego, płaszczowo-rurowy, dwururowego, dwupłaszczowy. Praca badawcza.

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji klimatyzacji dla budynku mieszkalnego
 2. Projekt instalacji wentylacji z chłodzeniem

prof. dr. hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji c.o. i c.w.u. zasilanych pompą ciepła wspomaganą fotowoltaiką
 2. Projekt instalacji c.o. zasilanej pompą ciepła

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 3)

 1. Projekt instalacji grzewczej dla wybranego budynku z wykorzystaniem energii odnawialnej
 2. Projekt instalacji grzewczej z pompą ciepła dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kielcach
 3. Projekt hybrydowej instalacji grzewczej z pompą ciepła oraz z kolektorami słonecznymi w domu jednorodzinnym
 4. Projekt instalacji grzewczej i wentylacyjnej dla budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem energii odnawialnej
 5. Projekt ekologicznego systemu grzewczego w indywidualnym domu z wykorzystaniem technologii „on-site”
 6. Projekt hybrydowego systemu odzysku ciepła w instalacji z pompą ciepła dla budynku biurowego

dr Magdalena Woźniak (liczba miejsc 1)

 1. Biogazownia rolnicza
 2. Biomasa rolna – możliwości

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt hybrydowego źródła energii dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 2. Energetyczno-ekonomiczne aspekty zastosowania pompy ciepła w wybranym budynku

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1)

 1. Projektowanie w oze w oparciu o bazy danych geologicznych

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Odzysk ciepła ze ścieków na wybranym przykładzie instalacji.
 2. Odzysk wodoru ze ścieków – studium przypadku.

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Ocena oddziaływania instalacji OZE na środowisko – studium przypadku

Inżynieria Środowiska (prace inżynierskie) 2022/2023

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gdańsku
 2. Badania komfortu cieplnego w budynku „Energis”

dr inż. Anna Parka (liczba miejsc 1)

 1. Projekt sieci wodociągowej rozgałęźnej z rur z żeliwa sferoidalnego lub Projekt sieci wodociągowej rozgałęźnej z rur CC – GRP
 2. Projekt sieci wodociągowej pierścieniowej z rur z żeliwa sferoidalnego

dr inż. Justyna Lisowska (liczba miejsc 2)

 1. Projekt hydrauliczny instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalno-usługowego
 2. Projekt instalacji wody szarej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 3. Projekt instalacji wodociągowej dla budynku wielorodzinnego z parkingiem podziemnym
 4. Analiza parametrów hydraulicznych dla instalacji wodociągowej wykonanej z różnych materiałów konstrukcyjnych

dr inż. Sylwia Wciślik )liczba miejsc 1)

 1. Ogrzewanie elektryczne wspomagane pompą ciepła w budynku jednorodzinnym.
 2. Analiza środowiskowa pracy pomp ciepła o różnej efektywności energetycznej oraz stopniu przegrzania (porównanie różnych czynników roboczych).

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji grzewczej w budynku usługowym.
 2. Projekt instalacji wentylacyjnej w budynku biurowym.

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 2)

 1. Projektowanie w inżynierii środowiska w oparciu o bazy danych geologicznych
 2. Bentonity w praktyce inżynierskiej związanej ze środowiskiem.
 3. Zastosowanie bentonitów w ochronie wód.

dr Magdalena Dańczuk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt koncepcyjny ciągu technologicznego przeróbki osadów ściekowych dla mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków

dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wokół wybranego odcinka trasy komunikacyjnej.

dr inż. Katarzyna Górska (liczba miejsc 1)

 1. Projekt stacji uzdatniania wody dla lokalizacji x
 2. Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej dla lokalizacji x

dr inż. Jarosław Górski (liczba miejsc 2)

 1. Projekt kanalizacji deszczowej przy ulicy x
 2. Projekt kanalizacji deszczowej przy ulicy y

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt koncepcyjny technologii uzdatniania wody dla stacji o wydajności 85 m3/h.
 2. Projekt koncepcyjny stacji uzdatniania wody podziemnej w gminie Z.

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Ocena funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na wybranym przykładzie

Inżynieria Środowiska (prace magisterskie) 2022/2023

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski (liczba miejsc 3) SiS

 1. Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnego kanału kamionkowego 400 mm
 2. Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnego kanału betonowego 800 mm
 3. Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnych kanałów betonowych metodą CIPP
 4. Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego sanitarnego kanału betonowego 300 mm
 5. Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego deszczowego kanału betonowego 400 mm
 6. Ocena bezpieczeńswa konstrukcyjnego sanitarnego kanału betonowego 200 mm

dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk (liczba miejsc 3) SiS

 1. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą technologii Rib Loc i in situ w osiedlu Nowym
 2. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą technologii Rib Loc i in situ w osiedlu Leśnym
 3. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą technologii Rib Loc i in situ w osiedlu Zielonym
 4. Odnowa kolektora sanitarnego i przewodu wodociągowego w ulicy W-1
 5. Odnowa kolektora sanitarnego i przewodu wodociągowego w ulicy W-2
 6. Odnowa kolektora sanitarnego i przewodu wodociągowego w ulicy W-3

dr inż. Agata Zwierzchowska (liczba miejsc 2) SiS

 1. Kanał sanitarny wbudowany w technologii bezwykopowej
 2. Kanał sanitarny wbudowany w technologii mikrotunelowania
 3. Uzbrojenie gazociągów
 4. Uzbrojenie sieci gazowych

dr inż. Anna Parka (liczba miejsc 2) SiS

 1. Dobór rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych na potrzeby pompowni wodociągowej o wydajności 68 dm3/s
 2. Studium rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych stosowanych w przypadku sieci wodociągowych eksploatowanych na terenach występowania szkód górniczych
 3. Analiza zmian w projektowaniu powłok żywicznych typu CIPP w ostatnich 15 latach
 4. Analiza i zarządzanie ryzykiem na przykładzie wybranej technologii bezwykopowej

dr inż. Justyna Lisowska (liczba miejsc 2) SiS

 1. Projekt hydrauliczny instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku mieszkalno-usługowego
 2. Projekt instalacji wody szarej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z koncepcją zagospodarowania wód opadowych
 3. Projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego z parkingiem podziemnym
 4. Projekt instalacji wodociągowej i kanalizacji dualnej dla budynku wielorodzinnego

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk (liczba miejsc 1) SIS

 1. Analiza wydajności systemu wewntylacji fasadowej z i bez wymiennika do odzysku ciepła
 2. Analiza efektywności pracy systemów wentylacji fasadowej

prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski (liczba miejsc 1) SIS

 1. Analiza kosztów instalacji grzewczej z wykorzystaniem różnych sposobów zasilania
 2. Instalacja grzewcza i sanitarna dla wybranego budynku

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 1) SIS

 1. Optymalizacja systemu zasilania energetycznego budynku Energis Politechniki Świętokrzyskiej
 2. Badania procesów pirolizy biomasy w celu syntezy gazu o przewidywalnym składzie do kotłów gazowych

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 1) SIS

 1. Badanie charakterystyki sorbentu do oczyszczania ścieków z metali ciężkich
 2. Badanie charakterystyk katalizatora do produkcji paliw ciekłych w procesach pirolizy biomasy

dr inż. Katarzyna Górska (liczba miejsc 1) SIS

 1. Gospodarka wodno-ściekowa w wybranej miejscowości

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 3) SiS

 1. Modelowanie ładunku zanieczyszczeń dla wybranej oczyszczalni ścieków
 2. Ocena techniczno-ekonomiczna oczyszczalni ścieków komunalnych w „Z”
 3. Stabilność wody w systemach wodociągowych – studium przypadku
 4. Ocena stabilności wody w wybranym systemie dystrybucji wody
 5. Mikroplastik w wodach wodociągowych
 6. Farmaceutyki w wodach i ściekach – studium przypadku