Po wyborze tematu proszę o kontakt z opiekunem danej pracy w celu ustalenia zakresu i warunków jej realizacji. Wybrany temat proszę zgłosić w Dziekanacie.

Odnawialne Źródła Energii (prace inżynierskie) 2023/2024

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 3)

 1. Projekt hybrydowej off-gridowej instalacji c.w.u. dla domu jednorodzinnego
 2. Projekt instalacji grzewczej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla wybranego domu jednorodzinnego
 3. Projekt hybrydowej instalacji grzewczej dla wybranego domu jednorodzinnego
 4. Projekt instalacji c.w.u w technologii off-grid dla domu jednorodzinnego
 5. Projekt instalacji fotowoltaicznej off-grid dla domu jednorodzinnego
 6. Projekt instalacji turbiny wiatrowej off-grid dla domu jednorodzinnego

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 3)

 1. Projekt magazynowania energii termalnej z wykorzystaniem procesów zmiany fazy
 2. Projekt pompy ciepła jako źródło zasilania w instalacji grzewczej budynku
 3. Projekt instalacji grzewczej hybrydowej: współpraca fotowoltaiki z pompą ciepła
 4. Projekt instalacji solarnej na potrzeby cwu
 5. Projekt magazynowania energii termalnej poprzez procesy jawne
 6. Projekt instalacji OZE na potrzeby c.w.u.

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Szczecinie z wykorzystaniem OZE jako źródła ciepła
 2. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym w Warszawie z wykorzystaniem OZE jako źródła ciepła
 3. Analiza zastosowania systemów OZE w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 4. Badania komfortu cieplnego w budynku „Energis” Politechniki Świętokrzyskiej

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 4)

 1. Projekt instalacji grzewczej dla budynku mieszkalnego opartego o pompę ciepła i ogniwa PV
 2. Projekt hybrydowej instalacji grzewczo-wentylacyjnej z pompą ciepła dla wybranego budynku jednorodzinnego
 3. Projekt systemu grzewczego dla domu pasywnego
 4. Projekt instalacji hybrydowej z wykorzystaniem OZE dla budynku jednorodzinnego
 5. Projekt systemu grzewczego dla domu jednorodzinnego. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
 6. Projekt instalacji hybrydowej z wykorzystaniem OZE dla domu jednorodzinnego
 7. Projekt instalacji grzewczej dla budynku jednorodzinnego przy wykorzystaniu pompy ciepła

prof. dr. hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji c.o. i cwu z pompą ciepła i kolektorem gruntowym dla budynku dwurodzinnego
 2. Projekt instalacji c.o. i cwu zasilanej pompą ciepła dla budynków w zabudowie szeregowej
 3. Projekt instalacji c.o. i cwu zasilanej pompą ciepła dla budynku mieszkalnego
 4. Projekt instalacji c.o. i cwu z pompą ciepła i kolektorem gruntowym dla budynku mieszkalnego

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Ścieki komunalne jako źródło ciepła – studium przypadku.
 2. Modelowanie MSI potencjału ścieków komunalnych w aspekcie odzysku energii.

dr inż. Renata Stoińska (liczba miejsc 3)

 1. Pozyskiwanie energii z kompostu z wykorzystaniem mikrobiologicznego ogniwa paliwowego
 2. Pozyskiwanie energii z osadu ściekowego z wykorzystaniem mikrobiologicznego ogniwa paliwowego
 3. Pozyskiwanie energii z gleby z wykorzystaniem mikrobiologicznego ogniwa paliwowego
 4. Zastosowanie bakterii Bacillus megaterium do pozyskiwania energii z kompostu z wykorzystaniem mikrobiologicznego ogniwa paliwowego
 5. Zastosowanie bakterii Bacillus megaterium do pozyskiwania energii z osadu ściekowego z wykorzystaniem mikrobiologicznego ogniwa paliwowego
 6. Zastosowanie bakterii Bacillus megaterium do pozyskiwania energii z gleby z wykorzystaniem mikrobiologicznego ogniwa paliwowego

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1)

 1. Ocena możliwości wykorzystania ujęć wód podziemnych miasta Kielce dla celów ciepłowniczych
 2. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy X

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Energetyczne wykorzystanie biogazu w województwie świętokrzyskim
 2. Ocena oddziaływania na środowisko instalacji OZE – studium przypadku

dr Magdalena Woźniak (liczba miejsc 2)

 1. Biogazownia rolnicza – szansą na energie z OZE dla województwa X
 2. Biogazownia rolnicza – szansą na energie z OZE dla województwa Y

Inżynieria Środowiska (prace inżynierskie) 2023/2024

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji grzewczej.
 2. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej.

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Zielonej Górze
 2. Badania komfortu cieplnego w budynku „Energis” Politechniki Świętokrzyskiej

dr Magdalena Dańczuk (liczba miejsc 1)

 1. Projekt koncepcyjny komory tlenowej stabilizacji osadów ściekowych
 2. Projekt kncepcyjny ciagu technologiczne przeróbki osadów dla oczyszczalni ścieków o LM 2000

dr hab. inż Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Projekt fototermicznego systemu solarnego do wytwarzania CWU dla domu jednorodzinnego
 2. Projekt powietrznego gruntowego wymiennika ciepła dladomu jednorodzinnego

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Ocena gospodarki wodno-ściekowej w wybranej gminie A.
 2. Ocena gospodarki wodno-ściekowej dla wybranej aglomeracji A.
 3. Projekt koncepcyjny stacji uzdatniania wody podziemnej o wydajności 70 m3/h.
 4. Projekt koncepcyjny stacji uzdatniania wody podziemnej w gminie A .

dr inż. Renata Stoińska (liczba miejsc 1)

 1. Wpływ natlenienia na wartość indeksu biotycznego oraz obecność bakterii nitkowatych w osadzie czynnym
 2. Wpływ pH na wartość indeksu biotycznego oraz obecność bakterii nitkowatych w osadzie czynnym

dr inż. Anna Parka (liczba miejsc 3)

 1. Projekt sieci wodociągowej rozgałęźnej dla jednostki osadniczej liczącej 26000 wraz z obliczeniami statyczno – wytrzymałościowymi przewodów.
 2. Projekt sieci wodociągowej rozgałęźnej dla jednostki osadniczej liczącej 20000 wraz z obliczeniami statyczno – wytrzymałościowymi przewodów.
 3. Projekt sieci wodociągowej pierścieniowej dla jednostki osadniczej liczącej 18000 wraz z obliczeniami statyczno – wytrzymałościowymi przewodów.
 4. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla jednostki osadniczej liczącej 26000
 5. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla jednostki osadniczej liczącej 20000
 6. Projekt konstrukcyjny kanału ściekowego w oparciu o 2 różne metody

dr inż. Katarzyna Wijas (liczba miejsc 3)

 1. Wg uzgodnienia ze studentem
 2. Wg uzgodnienia ze studentem
 3. Wg uzgodnienia ze studentem

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1)

 1. Ocena możliwości wykorzystania ujęć wód podziemnych miasta Kielce dla celów ciepłowniczych
 2. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy X

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Energetyczne wykorzystanie biogazu w województwie świętokrzyskim
 2. Ocena oddziaływania na środowisko instalacji OZE – studium przypadku

Inżynieria Środowiska SIS (prace magisterskie) 2023/2024

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1) SIS

 1. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna dla budynku użyteczności publicznej
 2. Instalacja grzewcza i c.w.u. dla budynku użyteczności publicznej

prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski (liczba miejsc 2) SIS

 1. Instalacja c.o. i cwu dla budynku hotelowego
 2. Instalacji c.o. i cwu dla budynku motelu
 3. Instalacja c.o. i cwu dla budynku mieszkalnego
 4. Instalacja c.o. i cwu dla budynku mieszkalno – usługowego

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 3) SiS

 1. Analiza MSI nierównomierności dopływu ładunków dla wybranej oczyszczalni ścieków.
 2. Zastosowanie nadwęglanu sodu do remediacji wybranej matrycy środowiskowej.
 3. Zastosowanie elektrolizy w procesie remediacji wybranej matrycy środowiskowej.
 4. Badania nad możliwością implementacji K2FeO4 w procesie uzdatniania wody.
 5. Ocena procesów jednostkowych na stacji uzdatniania wody w miejscowości „X”.
 6. Ocena techniczno-ekonomiczna wybranej oczyszczalni ścieków.
 7. Modelowanie ładunku zanieczyszczeń dopływających do wybranej oczyszczalni ścieków.
 8. Badania nad możliwością implementacji H2O2 w remediacji wybranej matrycy środowiskowej.
 9. Modelowanie potencjału ścieków w aspekcie odzysku energii metodami sztucznej inteligencji.
 10. Systemy autotermiczne na przykładzie technologii Wet Air Oxidation.

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 3) SIS

 1. Analiza potencjału oraz ocena przydatności użytkowej biomasy stalej na cele energetyczne
 2. Analiza wykorzystania kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla domu jednorodzinnego
 3. Analiza techniczno-ekonomiczna biomasy stalej jako biopaliwa
 4. Porównanie techniczno–ekonomiczne instalacji grzewczych zasilanych z OZE dla wybranego domu jednorodzinnego
 5. Opracowanie koncepcji wykorzystania energii słoniecznej w hybrydowej instalacji ogrzewania domu jednorodzinnego
 6. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania pompy ciepła do ogrzewania domu jednorodzinnego

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski (liczba miejsc 3) SiS

 1. Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnego kanału kamionkowego 400 mm
 2. Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnego kanału betonowego 800 mm
 3. Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnych kanałów betonowych metodą cipp
 4. Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego sanitarnego kanału betonowego 300 mm
 5. Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego deszczowego kanału betonowego 400 mm
 6. Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego sanitarnego kanału betonowego 200 mm

dr inż. Agata Zwierzchowska (liczba miejsc 1) SiS

 1. Niekonwencjonalne technologie budowy gazociągów
 2. Stacje gazowe

dr inż. Małgorzata Widłak (liczba miejsc 1) SiS

 1. Analiza obniżania toksyczności gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi metodą fitoremediacji
 2. Analizie ryzyka translokacji metali ciężkich w glebach leśnych

dr inż. Anna Parka (liczba miejsc 2) SiS

 1. Analiza stanu technicznego przewodów sieci kanalizacyjnej w miejscowości X w związku z planowaną jej przebudową
 2. Analiza awaryjności sieci wodociągowej w miejscowości X
 3. Analiza wpływu zmian w wytycznych amerykańsich na grubość rekonstrukcyjnych powłok typu CIPP do zastosowań grawitacyjnych
 4. Analiza i ocena niezawodności wybranego systemu inżynierskiego.

dr inż. Justyna Lisowska (liczba miejsc 3) SiS

 1. Wg uzgodnienia ze studentem
 2. Wg uzgodnienia ze studentem
 3. Wg uzgodnienia ze studentem