studia stacjonarne I stopnia
Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Geodezja i Kartografiasemestr 1

Akademickie dobre wychowanie

Fizyka 1

Geodezja 1

Geomatyka

Geometria wykreślna i grafika komputerowa z CAD

Historia cywilizacji europejskiej

Matematyka 1

Podstawy ekonomii

Podstawy geotechniki i geologii

Podstawy informatyki

Podstawy nauk o Ziemi

Zarządzanie firmą

semestr 2

Historia muzyki

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Budownictwo ogólne

Fizyka 2

Geodezja 2 z ćwiczeniami terenowymi

Etyka

Ochrona własności intelektualnej

Instrumentoznawstwo

Język angielski 1

Komputerowe obliczenia geodezyjne

Matematyka 2

Podstawy inżynierii środowiska

Podstawy metrologii

Podstawy normalizacji

Techniki pomiarowe w geodezji

Dziedzictwo kulturowe regionu

semestr 3

Fizyka stosowana w geomatyce

Geodezja 3

Język angielski 2

Matematyka stosowana w geomatyce

Podstawy fotogrametrii

Podstawy rachunku wyrównawczego i obliczeń geodezyjnych

Programowanie komputerowe

Przegląd rodzajów budowli i konstrukcji inżynierskich

Przekształcenia i ochrona terenów

Systemy geoinformacyjne GIS

Wychowanie fizyczne

semestr 4

Geodezja 4 + ćwiczenia terenowe

Język angielski 3

Kartografia i wizualizacje tematyczne

Podstawy budownictwa komunikacyjnego i wodnego

Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji

Podstawy prawa

Rachunek wyrównawczy i modele statystyczne w geomatyce

Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych

Teledetekcja i fotointerpretacja

Wychowanie fizyczne

Wstęp do katastru i gospodarki nieruchomościami

Historia techniki i wynalazku

semestr 5

Ewidencja gruntów i budynków jako kataster własnościowy

Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna

Geodezja inżynieryjna

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Geodezyjna obsługa inwestycji

Język angielski 4

Mechanika budowli i konstrukcji

Ochrona środowiska

Ochrona własnosci intelektualnej

Planowanie przestrzenne i plany miejscowe

Pomiary katastralne nieruchomości gruntowych

Pomiary realizacyjne i tyczenie budowli

Prawo geodezyjne i gospodarki nieruchomościami

Systemy pozycjonowania i nawigacji

Zastosowania fotogrametrii

semestr 6

Base Photogrammetry

Bazy danych w geomatyce

Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych na potrzeby map tematycznych

Geodezyjny monitoring budowli

Geomatics and Vocabulary

Gospodarka nieruchomościami

Kataster fiskalny – założenia ustawowe

Podstawy miernictwa górniczego i tuneli

Podstawy szacowania wartości nieruchomości

Pomiary realizacyjne i powykonawcze tras

Powszechna taksacja nieruchomości

Remote Sensing and Photointerpretation

Systemy informacji o terenie

Wycena nieruchomości i kataster fiskalny

Zastosowania teledetekcji w gospodarce i mapy tematyczne

semestr 7

Geodezyjny monitoring środowiska

Geomatyka w inżynierii środowiska

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali

Obrót i zarządzanie nieruchomościami

Obserwacje i opracowanie pomiarów przemieszczeń

Pomiary miejskie i zwartej zabudowy

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Seminarium dyplomowe

Wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami

Wybrane zagadnienia z regulacji stanu prawnego nieruchomości