Studia stacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

Karty przedmiotów 2022/2023

semestr 1

Fizyka 1

Geodezja 1

Geomatyka

Geometria wykreślna i grafika komputerowa z CAD

Matematyka 1

Podstawy informatyki

Podstawy metrologii

Podstawy nauk o Ziemi

Techniki pomiarowe w geodezji

semestr 2

Budownictwo ogólne

Fizyka 2

Geodezja 2 (łącznie z ćwiczeniami terenowymi)

Język obcy 1

Komputerowe obliczenia geodezyjne

Matematyka 2

Podstawy geotechniki i geologii

Podstawy inżynierii środowiska

Podstawy metrologii

Podstawy normalizacji

Technologie informacyjne

semestr 3

Fizyka stosowana w geomatyce

Geodezja 3

Język obcy 2

Matematyka stosowana w geomatyce

Podstawy fotogrametrii

Podstawy rachunku wyrównawczego

Programowanie komputerowe

Przekształcenia i ochrona terenów

Systemy geoinformacyjne GIS

WF

semestr 4

Geodezja 4 z ćwiczeniami terenowymi

Geodezja Inżynieryjna 1

Język obcy 3

Kartografia i wizualizacje tematyczne

Podstawy prawa

Rachunek wyrównawczy

Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów

Teledetekcja i fotointerpretacja

WF

Wstęp do katastru

semestr 5

Ewidencja gruntów i budynków

Fotogrametria naziemna lotnicza i satelitarna

Geodezja fizyczna i podstawy geofizyki

Geodezja inżynieryjna 2

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Geodynamika i badanie kształtu Ziemi

Język obcy 4

Ochrona środowiska

Ochrona własności intelektualnej

Planowanie przestrzenne i plany miejscowe

Pomiary specjalne z geodezji inżynieryjnej

Prawo geodezyjne i akty wykonawcze

Systemy pozycjonowania i nawigacji

Zastosowania fotogrametrii

semestr 6

Base photogrammetry

Bazy danych w geomatyce

Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych

Geodezyjne pomiary przemieszczeń i deformacji

Geomatics

Gospodarka nieruchomościami

Podstawy miernictwa górniczego

Podstawy szacowania wartości nieruchomości

Remote Sensing and Photointerpretation

Systemy informacji o terenie

Wprowadzenie do obrotu i zarządzania nieruchomościami

Wykorzystanie operatów szacunkowych przez administrację

Zastosowanie teledetekcji i GIS

semestr 7

Geodezyjny monitoring środowiska

Geomatyka w inżynierii środowiska

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali

Obrót i zarzadząnie nieruchomościami

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Projektowanie prac geodezyjnych

Semininarium dyplomowe

Wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami

przedmioty HES

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Dziedzictwo kulturowe Regionu

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia muzyki

Historia techniki i wynalazków

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Zarządzanie firmą

Studia stacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

semestr 1

Fizyka 1

Geodezja 1

Geomatyka

Geometria wykreślna i grafika komputerowa z CAD

Matematyka 1

Podstawy informatyki

Podstawy nauk o Ziemi

Techniki pomiarowe w geodezji

semestr 2

Budownictwo ogólne

Fizyka 2

Geodezja 2 (łącznie z ćwiczeniami terenowymi)

Język obcy 1

Komputerowe obliczanie geodezyjne

Matematyka 2

Podstawy geotechniki i geologii

Podstawy inżynierii środowiska

Podstawy metrologii

Podstawy normalizacji

Technologie informacyjne

semestr 3

Fizyka Stosowana w Geomatyce

Geodezja 3

Język obcy 2

Matematyka stosowana w geomatyce

Podstawy fotogrametrii

Podstawy rachunku wyrównawczego

Programowanie komputerowe

Przekształcenia i ochrona terenów

Systemy geoinformacyjne GIS

WF

semestr 4

Geodezja 4 z ćwiczeniami terenowymi

Geodezja inżynieryjna 1

Język obcy 3

Kartografia i wizualizacje tematyczne

Podstawy prawa

Rachunek wyrównawczy

Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych

Teledetekcja i fotointerpretacja

WF

Wstęp do katastru

semestr 5

Ewidencja gruntów i budynków

Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna

Geodezja fizyczna i podstawy geofizyki

Geodezja inżynieryjna 2

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Język obcy 4

Ochrona środowiska

Ochrona własności intelektualnej

Planowanie przestrzenne i plany miejscowe

Pomiary specjalne z geodezji inżynieryjnej

Prawo geodezyjne i gospodarki nieruchomościami

Systemy pozycjonowania i nawigacji

Zastosowania fotogrametrii

semestr 6

Base Photogrammetry

Bazy danych w geomatyce

Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych

Geodezyjne pomiary przemieszczeń i deformacji

Geomatics and vocabulary

Gospodarka nieruchomościami

Podstawy miernictwa górniczego

Podstawy szacowania wartości nieruchomości

Remote Sensing and Photointerpretation

Systemy informacji o terenie

Wprowadzenie do obrotu i zarządzania nieruchomościami

Wykorzystanie operatów szacunkowych przez administrację

Zastosowania teledetekcji i GIS

semestr 7

Geodezyjny monitoring środowiska

Geomatyka w inżynierii środowiska

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali

Obrót i zarządzanie nieruchomościami

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Projektowanie prac geodezyjnych

Seminarium dyplomowe

Wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami

przedmioty HES

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Dziedzictwo kulturowe Regionu

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia muzyki

Historia techniki i wynalazków

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Zarządzanie firmą

Studia stacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

specjalność: Geodezja Inżynieryjna

semestr 1

Analizy osnów

Nieruchomości rolne leśne i kataster

Geodezja górnicza i pomiary deformacji górniczej

Geotechnika w geodezji

Język obcy

Kartografia tematyczna

Matematyka

Ochrona własności intelektualnej

Procedury katastralne i urządzanie terenów rolnych

Redakcja map i mapoznawstwo

Skaning laserowy i opracowanie jego wyników

Zaawansowane metody geodezji inżynieryjnej I

Zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych

semestr 2

Displacements and Deformations measurements

Geodezja fizyczna i grawimetria

Geodezyjna obsługa autostrad i węzłów drogowych

Geodynamika i wyznaczanie kształtu Ziemi

Geostatystyka

Metody opracowania danych GNSS

Procedury i_dokumentacja_dla_PZGiK

Satalite navigation

Surveying Engineering

Wycena nieruchomości szczególnych i zarządzanie

Zaawansowane metody geodezji inżynieryjnej II

Zaawansowane technologie teledetekcyjne i fotogrametryczne

Zaawansowane_metody_tworzenia_baz_danych

semestr 3

Pomiary GNSS w zastosowaniach inżynierskich

Praca dyplomowa magisterska

Praktyki_zawodowa

Seminarium dyplomowe

Systemy_informacji_przestrzennej

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do pozyskiwania danych przestrzennych

wybieralny_Pomiar i ewidencja uzbrojenia terenu (GESUT)

wybieralny_Tworzenie i zastosowanie NMT

wybieralny_Wybrane aspekty hydrografii, batymetrii i ustalania linii brzegu

przedmioty HES

Historia geodezji

Komunikacja interpersonalna

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Psychologia społeczna

Wystąpienia publiczne

specjalność: Geomatyka, Kataster i Nieruchomości

semestr 1

Język obcy

Kartografia tematyczna

Matematyka

Ochrona własności intelektualnej

Procedury z zakresu pośrednictwa i ząrządzania nieruchomościami

Redakcja map i mapoznawstwo

Rekultywacja hałd i składowisk odpadów

Systemy katastralne

Urządzanie terenów rolnych i leśnych

Wybrane zagadnienia poprawy struktury agrarnej

Wycena nieruchomości szczególnych

Zaawansowane metody geodezji inżynieryjnej

Zaawansowane techniki pomiarowe

semestr 2

Geodezja fizyczna i grawimetria

Geodynamika i wyznaczanie kształtu Ziemi

Geostatystyka

Gospodarka nieruchomościami publicznymi

Katastralne-aspekty-postępowań_administracyjnych-i-sądowych

Land surveying and cadastre

Metody opracowania danych GNSS

Procedury_i_dokumentacja_dla_PZGiK

Selected aspects of land information system

Wybrane aspekty procedur nieruchomości

Zaawansowane technologie teledetekcyjne i fotogrametryczne

Zaawansowane_metody_tworzenia_baz_danych

semestr 3

Praca dyplomowa magisterska

Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości

Praktyki zawodowa

Seminarium dyplomowe

Systemy_informacji_przestrzennej

Zastosowania bezzałogowych statków powietrznych do pozyskiwania danych przestrzennych

wybieralny Wybrane aspekty hydrografii, batymetrii i ustalania linii brzegu

wybieralny_Zastosowania teledetekcji w monitorowaniu i ochronie środowiska

wybieralny Zastosowania termowizji w badaniu zróżnicowania temperaturowego i ubytku ciepła

wybieralny_Gleboznawstwo i podstawy klasyfikacji gruntów

przedmioty HES

Historia geodezji

Komunikacja interpersonalna

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Psychologia społeczna

Wystąpienia publiczne

studia stacjonarne I stopnia
Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Geodezja i Kartografia


program studiów stacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2016/2017)

program studiów stacjonarnych II stopnia (wkrótce)


Karty przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia

semestr 1

Akademickie dobre wychowanie

Fizyka 1

Geodezja 1

Geomatyka

Geometria wykreślna i grafika komputerowa z CAD

Historia cywilizacji europejskiej

Matematyka 1

Podstawy ekonomii

Podstawy geotechniki i geologii

Podstawy informatyki

Podstawy nauk o Ziemi

Zarządzanie firmą

semestr 2

Historia muzyki

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Budownictwo ogólne

Fizyka 2

Geodezja 2 z ćwiczeniami terenowymi

Etyka

Ochrona własności intelektualnej

Instrumentoznawstwo

Język angielski 1

Komputerowe obliczenia geodezyjne

Matematyka 2

Podstawy inżynierii środowiska

Podstawy metrologii

Podstawy normalizacji

Techniki pomiarowe w geodezji

Dziedzictwo kulturowe regionu

semestr 3

Fizyka stosowana w geomatyce

Geodezja 3

Język angielski 2

Matematyka stosowana w geomatyce

Podstawy fotogrametrii

Podstawy rachunku wyrównawczego i obliczeń geodezyjnych

Programowanie komputerowe

Przegląd rodzajów budowli i konstrukcji inżynierskich

Przekształcenia i ochrona terenów

Systemy geoinformacyjne GIS

Wychowanie fizyczne

semestr 4

Geodezja 4 + ćwiczenia terenowe

Język angielski 3

Kartografia i wizualizacje tematyczne

Podstawy budownictwa komunikacyjnego i wodnego

Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji

Podstawy prawa

Rachunek wyrównawczy i modele statystyczne w geomatyce

Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych

Teledetekcja i fotointerpretacja

Wychowanie fizyczne

Wstęp do katastru i gospodarki nieruchomościami

Historia techniki i wynalazku

semestr 5

Ewidencja gruntów i budynków jako kataster własnościowy

Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna

Geodezja inżynieryjna

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Geodezyjna obsługa inwestycji

Język angielski 4

Mechanika budowli i konstrukcji

Ochrona środowiska

Ochrona własnosci intelektualnej

Planowanie przestrzenne i plany miejscowe

Pomiary katastralne nieruchomości gruntowych

Pomiary realizacyjne i tyczenie budowli

Prawo geodezyjne i gospodarki nieruchomościami

Systemy pozycjonowania i nawigacji

Zastosowania fotogrametrii

semestr 6

Base Photogrammetry

Bazy danych w geomatyce

Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych na potrzeby map tematycznych

Geodezyjny monitoring budowli

Geomatics and Vocabulary

Gospodarka nieruchomościami

Kataster fiskalny – założenia ustawowe

Podstawy miernictwa górniczego i tuneli

Podstawy szacowania wartości nieruchomości

Pomiary realizacyjne i powykonawcze tras

Powszechna taksacja nieruchomości

Remote Sensing and Photointerpretation

Systemy informacji o terenie

Wycena nieruchomości i kataster fiskalny

Zastosowania teledetekcji w gospodarce i mapy tematyczne

semestr 7

Geodezyjny monitoring środowiska

Geomatyka w inżynierii środowiska

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali

Obrót i zarządzanie nieruchomościami

Obserwacje i opracowanie pomiarów przemieszczeń

Pomiary miejskie i zwartej zabudowy

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Seminarium dyplomowe

Wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami

Wybrane zagadnienia z regulacji stanu prawnego nieruchomości