studia niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

przedmioty HES

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia filozofii

Historia muzyki

Historia techniki i wynalazku

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Psychologia uczenia się i podnoszenia kompetencji

Wybrane narzędzia komunikacji interpersonalnej

semestr 1

Chemia I

Matematyka I

Ochrona środowiska

Podstawy informatyki

Podstawy normalizacji

Rysunek techniczny i geometria wykreślna

semestr 2

Biologia i ekologia

Chemia 2

Chemia sanitarna

Fizyka 1

Geodezja i fotogrametria

Matematyka II

Technologie informacyjne

semestr 3

Fizyka 2

Geologia i Hydrogeologia

Informatyczne podstawy projektowania

Inżynieria elektryczna

Język obcy

Matematyka III

Materiałoznawstwo

Mechanika i Wytrzymałość Materiałów

semestr 4

Budownictwo i konstrukcje inż

Informatyczne podstawy projektowania 2

Język obcy 2

Mechanika-płynów

Meteorologia klimatologia i ochrona powietrza

Miernictwo cieplno-przepływowe

Oczyszczanie wody 1

Techniki ochrony atmosfery – podstawy

semestr 5

Fizyka budowli

Geotechnika i Mechanika Gruntów

Hydrologia

Język obcy 3

Oczyszczanie ścieków 1

Oczyszczanie wody 2

Termodynamika techniczna

Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych

Wodociągi 1

semestr 6

Budownictwo melioracyjne

Gospodarka odpadami 1

Inżynieria wodna

Język obcy 4

Kanalizacja 1

Kosztorysowanie

Oczyszczanie scieków 2

Oczyszczanie wód opadowych

Ogrzewnictwo

Systemy zaopatrujące w wodę

Wodociągi 2

semestr 7

Gospodarka odpadami 2

Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowym

Infrastruktura podziemna miast

Instalacje gazowe

Instalacje sanitarne

Język obcy 5

Kanalizacja 2

Miejskie budownictwo podziemne

Modele wodno-ściekowe w aglomeracjach

Oczyszczanie wody 3

Odnowa sieci

Przygotowanie wody na cele przemysłowe

Sieci i instalacje gazowe

Systemy kanalizacyjne

Technologie bezwykopowe

Układy kogeneracyjne

Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych

Urządzenia i instalacje wodociągowo-kanalizacyjne

Wentylacja i klimatyzacja

semestr 8

Bezwykopowa budowa sieci

Budownictwo sanitarne

Eksploatacja stacji uzdatniania wody

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji

Gospodarka osadami

Monitoring środowiska

Oceny oddziaływania na środowisko

Ochrona własności intelektualnej

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Prawo ochrony środowiska

Seminarium dyplomowe

Sieci cieplne

Technologie przetwarzania biomasy

studia niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

przedmioty HES

Etyka inżynierska

Komunikacja interpersonalna

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Socjologia i psychologia

Wystąpienia publiczne

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja

semestr 1

Biogazownie

Instalacje c.w.u. zasilane z OZE

Instalacje cieplno-przeplywowe

Instalacje cwu

Instalacje z pompami ciepła

Język obcy

Kotłownie na biomasę

Ogrzewnictwo II

Systemy chłodnicze

Technika cieplna

Techniki ochrony atmosfery

 Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy

Woda do celów przemysłowych

Wymiana ciepła i masy

Zarządzanie środowiskiem

semestr 2

Heat and mass transfer in buildings

Heat generation devices for heating systems

Inżynieria środodowiska wewnętrznego

Kotłownie wodne niskotemperaturowe

Materiały instalacyjne

Ochrona własności intelektualnej

Odnawialne źródła energii I

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Statystyka w inżynierii

Techniki przeróbki odpadów

Urządzenia i instalacje grzewcze i went

semestr 3

Audyt energetyczny

Budownictwo autonomiczne

Ekonomika inwestycji

Eksploatacja systemów OZE

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Energia geotermalna

Instalacje PV

Odciągi miejscowe

Odnawialne źródła energii II

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

Projektowanie w technologi BIM

Przedsiębiorczość i innowacje

Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Regulacje i sterowanie instalacjami OZE

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Technologie obniżania temperatury

Wentylacja pożarowa

semestr 4

Niezawodność i bezpieczeństwo

Oceny oddziaływania na środowisko

Praca dyplomowa magisterska

Seminarium dyplomowe

Sieci gazowe

Zastosowanie GIS w inż środowiska

specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne

semestr 1

Bezwykopowa budowa sieci

Budownictwo podziemne

Budownictwo podziemne

Budownictwo sanitarne

Gospodarka wodami opadowymi

Gospodarka wodno-ściekowa

Instalacje gospodarki odpadami

Instalacje sanitarne

Język obcy

Materiałoznawstwo instalacyjne

Odnowa sieci 1

Odnowa wody

Operaty do dochodzeń wodnoprawnych

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Specjalne procesy w technologii

Zarządzanie środowiskiem

semestr 2

Instalacje specjalne

Kanalizacja 3

Microtunnelling and Pipejacking niestacjonarne-1

Modernizacja instalacji

Principles of waste management niestacjonarne

Projektowanie konstrukcyjne rurociągów

Rehabilitation of sewers and water supply systems

Statystyka w inżynierii

Trenchless renewal 2

Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych

Wodociągi 3

semestr 3

Balneotechnika

Biogazownie

Ekonomika inwestycji

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Kanalizacja ogólnospławna

Metody badań rurociągów

Modelowanie procesów ow i ścieków

Monitoring i metody kontroli

Odnowa sieci 2

Optymalizacja systemów wod-kan

Przebudowa systemów kanalizacyjnych

Przedsiębiorczość i innowacje

Rurociągi tworzywowe

Sieci ciepłownicze i gazowe

Strategie odnowy wod-kan

Systemy sanitacji zrównoważonej

Technologia ścieków przemysłowych

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Tunelowanie i metody tarczowe niestacjonarne

Zagrożenia środowiska

semestr 4

Automatyka i systemy SCADA

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Oceny oddziaływania na środowisko

Praca dyplomowa magisterska

Seminarium dyplomowe

Zastosowanie GIS w inż środowiska

Karty przedmiotów 2017/18

semestr 1

Rysunek techniczny i geometria wykreślna

Chemia

Matematyka 1

Ochrona środowiska

Podstawy informatyki

BHP

Akademickie dobre wychowanie

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia filozofii

Historia muzyki

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

semestr 2

Chemia 2

Biologia i ekologia

Chemia sanitarna

Fizyka 1

Geodezja i fotogrametria

Matematyka 2

semestr 3

Fizyka 2

Geologia i hydrogeologia

Informatyczne podstawy projektowania 1

Inżynieria elektryczna

Język angielski

Matematyka 3

Materiałoznawstwo

Mechanika i wytrzymałość materiałów

semestr 4

Miernictwo cieplno-przepływowe

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

Informatyczne podstawy projektowania 2

Język angielski 2

Mechanika płynów

Metrologia, klimatologia i ochrona powietrza

Oczyszczanie wody 1

Techniki ochrony atmosfery

semestr 5

Historia techniki i wynalazku

Fizyka budowli

Geotechnika i mechanika gruntów

Hydrologia

Język angielski

Oczyszczanie wody 2

Oczyszczanie ścieków 1

Termodynamika techniczna

Ujęcie wód podziemnych i powierzchniowych

Wodociągi 1

semestr 6

Budownictwo melioracyjne

Gospodarka odpadami 1

Inżynieria wodna

Język angielski 4

Kanalizacja 1

Kosztorysowanie

Oczyszczanie ścieków 2

Oczyszczanie ścieków deszczowych

Ogrzewnictwo

Systemy zaopatrzenia w wodę

Wodociągi 2

semestr 7

Gospodarka odpadami 2

Gospodarka wodno – ściekowa w zakładach przemysłowych

Infrastruktura podziemna miast

Instalacje gazowe

Instalacje sanitarne

Jezyk angielski 5

Kanalizacja 2

Miejskie budownictwo podziemne

Oczyszczanie wody 3

Sieci i instalacje gazowe

Systemy kanalizacyjne

Technologie bezwykopowe

Urządzenia i instalacje wod-kan

Wentylacja i klimatyzacja

semestr 8

Oceny oddziaływania na środowisko

Bezwykopowa budowa sieci

Budownictwo sanitarne

Eksploatacja stacji uzdatniania wody

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji

Gospodarka osadami

Monitoring środowiska

Ochrona własność intelektualnej

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Prawo ochrony środowiska

Seminarium dyplomowe

Sieci cieplne

Karty przedmiotów 2016/17

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

Studia niestacjonarne II stopnia

Karty przedmiotów 2017/18

semestr 1

Biogazownie

Heat generation devices for heating systems

Instalacje c.w.u. zasilane z OZE

Instalacje cieplno-przepływowe

Instalacje cwu

Instalacje z pompami ciepła

Język obcy

Kotłownie na biomasę

Ogrzewnictwo II

Systemy chłodnicze

Technika cieplna

Techniki ochrony atmosfery

Technologie pozyskania i zagospodarowania biomasy

Woda do celów przemysłowych

Wymiana ciepła i masy

Zarządzanie środowiskiem

Komunikacja interpersonalna

Socjologia i psychologia pracy

Wystąpienia publiczne

Etyka inżynierska

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

semestr 2

Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Heat and mass transfer in buildings

Inżynieria środowiska wewnętrznego

Kotłownie wodne niskotemperaturowe

Materiały instalacyjne

Ochrona własności intelektualnej

Odnawialne źródła energii 1

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Statystyka w inżynierii środowiska

Techniki przeróbki odpadów

Urządzenia i instalacje grzewcze i wentylacyjne

semestr 3

Auditing energetyczny

Audyt energetyczny

Budownictwo autonomiczne

Ekonomika inwestycji

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Energia geotermalna

Instalacje PV (fotowoltaika)

Odciągi miejscowe

Odnawialne źródła energii 2

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

Projektowanie w technologii BIM

Przedsiębiorczość i innowacje

Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Regulacja i sterowanie instalacjami OZE

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Technologie obniżania temperatury

Wentylacja pożarowa

semestr 4

Oceny oddziaływania na środowisko

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Sieci gazowe

Zastosowanie GIS w inżynierii środowiska