studia niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

Karty przedmiotów 2022/2023

semestr 1

Chemia

Elektrotechnika i urządzenia elektryczne

Fizyka

Geologia

Matematyka 1

Podstawy informatyki

Rysunek techniczny

Technologie informacyjne

semestr 2

Biologia środowiskowa

Budownictwo i fizyka budowli

Informatyczne Podstawy Projektowania 1

Język obcy 1

Matematyka 2

Materiałoznawstwo

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Podstawy energetyki

Podstawy systemu OZE

Techniki ochrony atmosfery

Termodynamika techniczna

semestr 3

Aspekty prawne stosowania biopaliw

Biopaliwa i paliwa alternetywne

Geodezja i fotogrametria

Informatyczne Podstawy Projektowania 2

Język Obcy 2

Konstrukcje lekkie dla instalacji OZE

Podstawy energetyki słonecznej

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Sieci i instalacje sanitarne

Systemy pomiarowe OZE

Technologie poz i zag biomasy

Wymiana ciepła i masy

Zagrożenia i ochrona środowiska

semestr 4

Administrowanie zasobami środowiska

Geotechnika

Instalacje z pompami ciepła

Język obcy 3

Mechanika płynów i hydraulika

Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

Ogrzewnictwo

Podstawy projektowania słonecznych układów

Pompy ciepła

Spalanie biomasy, kotłownie na biomasę

Wentylacja i klimatyzacja

semestr 5

Bezwykopowa budowa sieci podziemnych

Biogazownie

Budownictwo wodne

Energetyka wiatrowa

Energtyczne wykorzystanie biogazu

Engineering thermodynamics

Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Inżynieria wodna z elementami hydrologii

Język obcy 4

Renewable energy

Systemy instalacji fotowoltaicznych

semestr 6

Budownictwo pasywne i autonomiczne

Energetyka wodna

Finansowanie przedsięwzięc ekoenergetycznych

Geotermia

GIS w OZE

Gospodarka odpadami

Heat and mass transfer in buildings

Instalacje grzewcze

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Małe elektrownie wodne

Ogniwa paliwowe

Projektowanie instalacji zasilanych z OZE

Statystyczne metody prognoz produkcji energii elektrycznej

The Conversion of biomas to energy

Układy kogeneracyjne

Utilization of post combustion waste

Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym

semestr 7

Eksploatacja i niezawodność systemów OZE

Kosztorysowanie

Ocena oddziaływania na środowisko

Ochrona własności inteletualnej

Sieci i instalacje gazowe

Systemy przetwarzania i magazynowania energii

Układy grzewczo-wentylacyjne

Użytkowanie i oszczędność energii

semestr 8

Audyt energetyczny

Charakterystyka energetyczna

Dokumentacja instalacji

Metody magazynowania energii cieplnej

Ocena sprawności maszyn cieplnych

Optymalizacja hybrydowych węzłów cieplnych

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Seminarium dyplomowe

Technologie „on-site” zaopatrzenia domów w energię w oparciu o odnawialne źródła energii

Turbozespoły w OZE

przedmioty HES

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia filozofii

Historia muzyki

Historia techniki i wynalazku

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Psychologia uczenia się i podnoszenia kompetencji

Wybrane narzędzia komunikacji interpersonalne

studia niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

semestr 1

Matematyka 1

Fizyka

Chemia

Elektrotechnika i urządzenia elektryczne

Rysunek Techniczny

Geologia

Geodezja i fotogrametra

semestr 2

Matematyka 2

Podstawy energetyki

Podstawy systemów OZE

Mechanika płynów

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Biologia środowiskowa

Gospodarka odpadami

Administrowanie zasobami środowiska

Tworzywa sztuczne

Termodynamika techniczna

Technologie informacyjne

Podstawy normalizacji

Podstawy prawne w energetyce odnawialnej

Historia muzyki

Etyka

Historia techniki i wynalazku

Historia cywilizacji europejskiej

Instrumentoznawstwo

Historia filozofii

Podstawy ekonomii

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Psychologia uczenia się i podnoszenia kompetencji

semestr 3

Informatyczne podstawy projektowania 1

Podstawy konstrukcji maszyn

Materiałoznawstwo

Budownictwo i fizyka budowli

Sieci i instalacje sanitarne

Pompy ciepa

Ogrzewnictwo

Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy

Język obcy 1

semestr 4

Informatyczne podstawy projektowania 2

Podstawy energetyki słonecznej

Instalacje z pompami ciepa

Techniki ochrony atmosfery

Ochrona i zagrożenia środowiska

Wentylacja i klimatyzacja

Geotechnika

Inżynieria wodna z elementami hydrologii

Język obcy (angielski) 2

semestr 5

Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne

Systemy instalacji fotowoltaicznych

Energetyka wiatrowa

Spalanie biomasy, kotłownie na biomasę

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Biogazownie

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Podstawy projektowania słonecznych układów grzewczych

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej

Geotermia

Renewable energy

Engineering thermodynamics

Język obcy (angielski) 3

semestr 6

Układy grzewczo – wentylacyjne

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Systemy przetwarzania i magazynowania energii

Projektowanie instalacji zasilanych z OZE

Energetyka wodna

Małe elektrownie wodne

Sieci i instalacje gazowe

The conversion of biomass to energy

Utilization of post combustion waste

Język obcy (angielski) 4

semestr 7

Układy kogeneracyjne

Ogniwa paliwowe

Przedsiębiorczość i innowacje

Dok Inst do ofer bud i ekspl

Charakterystyka energetyczna budynku

Audyt energetyczny

Budownictwo pasywne i autonomiczne

Kosztorysowanie

Współspalanie biomasy

Biopaliwa i paliwa alternatywne

Użytkowanie i oszczędność energii

Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym

Turbozespoły OZE

Język obcy (angielski) 5

semestr 8

Ochrona własności intelektualnej

Eksploatacja i niezawodność systemów OZE

Ocena oddziaływania na środowisko instalacji OZE

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

studia niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

Karty przedmiotów 2022/2023

semestr 1

Armatura i wyposażenie instalacji OZE

Gospodarka w obiegu zamknietym

Ochrona własności inteletualnej

Regulacje i sterowanie instalacjami OZE

Słoneczne instalacje cieplne

Techniki ochrony atmosfery II

Technologie ogniw fotowoltaicznych

Tworzywa sztuczne i kompozytowe

Urządzenia grzewcze i wentylacyjne

Zarządzanie środowiskiem

semestr 2

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie

Automatyka budynków inteligentnych

Eksploatacja systemów OZE

Heat generation devices for heating systems

Hybrydowe węzły cieplne

Instalacje c.w.u. zasilanej z OZE

Instalacje przeciwpożarowe

J. angielski

Materiały instalacyjne

Optymalizacja zużycia energii

Praktyka zawodowa

Przedsiębiorczość i innowacje

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Systemy zarządzania energią

The conversion of biomass to energy

Wentylacja pożarowa

semestr 3

Audyt efektywności energetycznej

Ciepłownie i sieci ciepłownicze

Ekonomika inwestycji

Energooszczędne instalacje wentylacyjne

Gruntowe wymienniki ciepła

Projektowanie instalacji wewnętrznych

Projektowanie w technologii BIM

Systemy chłodnicze

Technologie odzysku energii

semestr 4

Energetyka jądrowa

Instalacje wew zasil z OZE

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Sieci gazowe

przedmioty HES

Etyka inżynierska

Komunikacja interpersonalna

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna

Psychologia społeczna

Socjologia i psychologia pracy

Wystąpienia publiczne

studia niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

studia niestacjonarne I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Odnawialne Źródła Energii


program studiów niestacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2016/2017)

program studiów niestacjonarnych II stopnia (wkrótce)


Karty przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8