O nas

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować… Chęci nie wystarczą, trzeba działać.”
Jesteśmy młodym kołem naukowym działającym przy Wydziale Inzynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
Jeśli zajmują Cię zagadnienia z zakresu energetyki zapraszamy do kontaktu z nami.


Informacje

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością w kole naukowym zapraszamy do kontaktu z zarządem i opiekunem koła.


Zarząd

Prezes – Michał Paszkiewicz
Zastępca Prezesa – Katarzyna Jaszczyk
Sekretarz – Joanna Piskorz
Skarbnik – Tomasz Chojnacki


Statut Studenckiego Koła Naukowego REPower

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego REPower (SKN REPower)

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechnika Świętokrzyska

Niniejszy regulamin został sformułowany przez Zarząd Koła Naukowego i wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu Studenckiego Koła Naukowego REPower – SKN REPower do rejestru przez J.M. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Postanowienia ogólne

 1. SKN REPower zwane dalej „Kołem”, jest organizacją studencka o charakterze naukowym
  i samokształceniowym,
 2. Koło może posługiwać się nazwą: Studenckie Koło Naukowe Repower, SKN REPower lub REPower.
 3. SKN REPower jest organizacją studentów Politechniki Świętokrzyskiej i działa na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Nadzór nad pracami Koła sprawuje Prezes Koła w porozumieniu
  i za zgodą Opiekuna Koła.
 4. Siedzibą Koła jest Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.
 5. Działalność Koła finansowana jest z funduszy własnych, środków przydzielonych przez Uczelnię oraz innych za zgodą Zarządu w porozumieniu z Opiekunem Koła.

Cele i zadania

 1. Inicjowanie postaw aktywności naukowej studentów,
 2. Działanie na rzecz promowania osiągnięć naukowych w relacjach z przedsiębiorcami,
 3. Angażowanie przedsiębiorców we współpracę i projekty badawczo – rozwojowe.
 4. Edukacja poprze przybliżanie wdrożonych i innowacyjnych rozwiązań w branży OZE,
 5. Budowanie relacji z podmiotami aktywnymi gospodarczo,
 6. Współpraca poprzez wymianę myśli inżynierskich i kształcenie w kontakcie z innymi ośrodkami akademickimi, Instytucjami Otoczenia Biznesu, Fundacjami itp.
 7. Organizowanie i udział w konferencjach prezentujących nowe podejście do zagadnień OZE,
 8. Przygotowywanie publikacji naukowych nt. realizowanych prac badawczych.

Członkowie, prawa i obowiązki

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student Politechniki Świętokrzyskiej, pracownik naukowy lub osoba współpracująca z Uczelnią i zainteresowana tematyką odnawialnych źródeł energii.
 2. Ubiegający się o przyjęcie do Koła zgłasza się do Zarządu na rozmowę kwalifikacyjną. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła.
 3. Obowiązkiem członka Koła jest:
  • czynny udział w pracach Koła, realizowanie jego celów, zadań programowych i respektowanie uchwał,
  • dzielenie się swoimi spostrzeżeniami z innymi członkami Koła,
  • dbanie o powierzone mienie i o własność Koła,
  • dążenie do podnoszenia poziomu wiedzy,
 4. Członek ma prawo:
  • wybierać i być wybrany do władz Koła,
  • wpływać na kształtowanie działalności Koła i kierunków jego działania,
  • korzystać ze sprzętu uczelni w zakresie działań Koła,
 5. Członkostwo Koła ustaje w skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia z Koła,
  • zaprzestania działalności w pracach koła w okresie 3 miesięcy,

Uchwałę o skreśleniu z listy członków Koła podejmuje zabranie członków bezwzględną większością głosów.

 1. Członka Koła wyklucza się w przypadku:
  • postępowania sprzecznego z zasadami członkostwa w Kole.
 2. Członkostwo w Kole nie ustaje w przypadku utraty praw studenckich.

Decyzje o wykluczeniu z Koła podejmuje się na zebraniu członków Koła w Wyniku głosowania bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch członków uprawnionych do głosowania.

Władze Koła

 1. Władze Koła wybierane są większością głosów na kadencję roczną w drodze głosowania na Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku trudności dojścia do konsensusu w wyborze na stanowisko prezesa, zostaje nim osoba o największych dokonaniach i dorobku dla Koła.
 3. Władzami Koła są: Prezes, Zastępca Prezesa (w zależności od potrzeb istnieje możliwość powołania dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik). W przypadku zaistnienia potrzeb możliwe jest stworzenie nowych funkcji Władz Koła jak np. specjalista ds. Public Relations.
 4. Pierwszymi wybranymi władzami Koła są:
 1. Prezes – Michał Paszkiewicz
 2. Zastępca Prezesa – Katarzyna Jaszczyk
 3. Sekretarz – Joanna Piskorz
 4. Skarbnik – Tomasz Chojnacki
  1. Władze Koła zobowiązane są zwołać Walne zebranie nie rzadziej niż raz na kwartał.
  2. Kadencja władz Koła trwa od początku do końca danego roku akademickiego.
  3. Zarząd Koła jest uprawniony do reprezentacji Koła w porozumieniu z Opiekunem i kompetentny we wszystkich sprawach dotyczących Koła.
  4. W przypadku nie wywiązywania się przez władze Koła z Nałożonych na nie obowiązków mogą być odwołane na Walnym Zebraniu członków Koła bezwzględna większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Zebranie, które odwołuje władze Koła wybiera równocześnie nowe władze.

Opiekun Koła

 1. Opiekunem Naukowym Koła może zostać pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej po uzyskaniu zgody Dziekana odpowiedniego Wydziału.
 2. Opiekuna Koła powołuje i odwołuje Rektor lub Dziekan Politechniki Świętokrzyskiej.
 3. Opiekun Naukowy jest odpowiedzialny przed władzami Uczelni i Wydziału za działalność Koła Naukowego.
 4. Opiekun zatwierdza tematy badawcze podejmowane przez Koło i merytorycznie pomaga w ich realizacji.

Warunki i sposób rozwiązania Koła

 1. Koło może być rozwiązane przez władze Uczelni w przypadku braku celowości jego działania.
 2. Koło rozwiązuje się samoistnie w przypadku, gdy liczba jego członków jest mniejsza niż trzy osoby lub też nie zauważa się prowadzenia działalności przez Koło w okresie danego roku.
 3. Członkowie Koła mogą podjąć decyzje o rozwiązaniu Koła bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Tryb uchwalania regulaminu i jego zmian

 1. Zmiany w niniejszym regulaminie może dokonać Walne Zebranie członków Koła, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania, bezwzględną większością głosów.

Opiekun

prof. dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki