O nas

Studenckie Koło Naukowe GEOMATICA to młode i prężnie rozwijające się koło naukowe które, działa przy Katedrze Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami. Powstało w maju 2013 roku i jest jednym z pierwszych kół utworzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.

Głównym celem działania SKN Geomatica jest umożliwienie studentom poszerzenia wiedzy wykraczającej poza program nauczania w zakresie geodezji inżynieryjno – przemysłowej, gospodarki nieruchomościami i katastru oraz fotogrametrii, teledetekcji i fotointerpretacji poprzez:

  • prowadzenie badań naukowych,
  • organizowanie krajowych oraz zagranicznych wypraw badawczo – naukowych, wyjazdów fakultatywnych do przedsiębiorstw branżowych,
  • organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, panelach dyskusyjnych, a także spotkaniach z ekspertami,
  • uczestniczenie w szkoleniach i projektach.

Nasze koło to także wspaniałe wydarzenia kulturalne, rajdy integracyjne oraz możliwość spotkania i poznania wspaniałych ludzi, którzy wspólnie tworzą SKN Geomatica.


Informacje

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością w kole naukowym zapraszamy do kontaktu z zarządem i opiekunem koła.


Zarząd

Skład zarządu na rok akademicki 2016/2017:
Prezes: Dominika Sromek
Wiceprezes: Piotr Bednarz
Sekretarz: Kinga Wilk
Skarbnik: Angelika Ciździel
Członek Zarządu ds. PR: Dominik Malinowski


Statut Studenckiego Koła Naukowego „GEOMATICA”

(Student Scientific Association „GEOMATICA”) Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Artykuł I. Postanowienia ogólne
§ 1. Koło Naukowe przyjmuje nazwę: Koło Naukowe GEOMATICA. W wersji skróconej Koło może używać nazwy SKN „GEOMATICA”. Opiekuna koła lub jego sekcji powoływany jest przez dziekana wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki na wniosek Kierownika Katedry.
§ 2. Koło Naukowe Geodetów GEOMATICA działa przy Katedrze Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
§ 3. Koło ma prawo posługiwania się nazwą: Koło Naukowe GEOMATICA oraz własnym logo, którego projekt zatwierdza Walne Zebranie członków. Ponadto SKN GEOMATICA ma prawo używać pieczęci i druku firmowego Koła Naukowego GEOMATICA.
§ 4. Koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Świętokrzyskiej.
Artykuł II. Cele i zadania Koła
§1. Celami Studenckiego Koła Naukowego GEOMATICA są:
1. Rozbudzenie zainteresowań poprzez twórczą pracę naukową i badawczą, samokształcenie i popularyzację geodezji oraz jej dziedzin w środowisku studenckim.
2. Rozwijanie współpracy pomiędzy studentami Politechniki Świętokrzyskiej i innych uczelni krajowych i zagranicznych.
3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo-technicznej.
4. Promowanie i upowszechnianie pracy naukowej studentów.
5. Rozwijanie współpracy z organizacjami naukowymi i zawodowymi, krajowymi i zagranicznymi.
6. Wykonywanie prac użytecznych społecznie na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski oraz ochrony przyrody.
§2. Studenckie Koło Naukowe GEOMATICA będzie realizować swoje cele poprzez:
1. Współpracę z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami, w szczególności z innymi kołami naukowymi, działającymi przy uczelniach krajowych i zagranicznych
2. Organizowanie wymian naukowych, kulturalnych i turystycznych pomiędzy uczelniami krajowymi i zagranicznymi, wykładów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, wystaw, wyjazdów, praktyk oraz innych wydarzeń naukowych, kulturalnych i turystycznych.
3. Prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo- badawczych, realizację projektów tematycznych.
4. Reprezentowanie swoich członków wobec władz Wydziału w zakresie ich uprawnień studenckich.
Artykuł III. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego GEOMATICA, ich prawa i obowiązki
§1.
1. Członkami Koła Naukowego GEOMATICA mogą zostać studenci Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, którzy zaakceptują Statut SKN GEOMATICA.
2. Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na ich wniosek, na podstawie deklaracji oraz aktywnej działalności.
3.W skład zarządu wybieranego na okres jednego roku przez Walne Zebranie wchodzą:
Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Dwóch członków
4. O nabyciu i utracie praw członka decyduje Zarząd Koła.
§ 2. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego GEOMATICA mają prawo: udziału we wszystkich formach działalności Koła, do wybierania i bycia wybieranym do władz Koła, do głosowania, do zgłaszania wniosków i propozycji do władz koła, oceniania działalności Zarządu i jego członków, do odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania, do głosu w głosowaniach dotyczących zmian statutu, oraz rozwiązania Koła.
§ 3. Członkowie Studenckeigo Koła Naukowego GEOMATICA zobowiązani są do: przestrzegania postanowień Statutu i władz Koła, aktywnego realizowania celów i wspierania działań Koła, godnego reprezentowania Koła w życiu uczelnianym i poza nim, uczestniczenia w zebraniach, wpłacania składek ustalonych przez zarząd lub walne zebranie.
§ 4
1. Ustanie członkostwa następuje:
– przez wystąpienie dobrowolne, zgłoszone pisemnie w dowolnym czasie, – przez wykluczenie,
– wskutek wygaśnięcia uprawnień studenckich, – w skutek rozwiązania Koła.
2. Zarząd Koła może wykluczyć członka z Koła z powodu: świadomego działania na szkodę Koła, nie przestrzegania statutu, rażącego nie wywiązania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań. Zarząd podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.
3. Od uchwały Zarządu, w sprawie wykluczenia, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Koła, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu. Walne zebranie podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.
§ 5
1. Studenckie Koło Naukowe GEOMATICA może nadawać godność Członka Honorowego.
2. Członkiem Honorowym może zostać osoba, która w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju Koła, nie będąca studentem Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Statut uchwalono na Walnym Zebraniu 15.V.2013r. jednomyślnie.


opiekun

Dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki