O nas

Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska EKOLOG powstało z inicjatywy dr Barbary Parki, dr inż. Jarosława Gawdzika oraz studenta Mateusza Ćwikły 28 stycznia 2010r. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w tym czasie nie funkcjonowało żadne Koło Naukowe w obrębie kierunku Inżynieria środowiska. Przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji działało Studenckie Koło Naukowe KRECIK, jednak po pewnym czasie zawiesiło swoją działalność. Warto powiedzieć, że na kierunku budownictwo zarejestrowanych było wówczas kilka kół. Tak więc potrzeba powołania nowego koła i wypełnienia tej luki była nieodzowna. Lista osób, które zostały zapoznane z regulaminem i wyraziły chęć członkostwa w tej organizacji wyniosła 60 osób. Byli to w większości studenci I i II roku inżynierii środowiska. SKN IŚ EKOLOG zostało powołane przez JM Rektora Prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka dr h.c., po czym zarejestrowano je w Dziale Spraw Studenckich pod pozycją nr 21. Powołany Zarząd reprezentowały następujące osoby: Mateusz Ćwikła – prezes, Karolina Lebiedowicz – sekretarz oraz Olga Bątkowska – skarbnik. Do 2012 r. SKN IŚ EKOLOG było jedynym funkcjonującym Kołem Naukowym na kierunku Inżynieria Środowiska.

Do tej pory członkowie SKN IŚ EKOLOG są autorami niniejszych publikacji:

 • Chmielewski M., Garbat K., 2010, Drzewa – ręka podana miastu, Wrocław 2011.
 • Ćwikła M., 2010, Analiza wybranych geoindykatorów ekosystemu Białej Dunajcowej na Pogórzu Ciężkowickim, Wrocław 2011.
 • Ćwikła M., 2010, Development of agricultural areas of the valley Biała Dunajcowa river on the Cięzkowice foothills, Materiały Koła Naukowego Ochrony Środowiska, Collegium Polonicum UAM – Słubice.
 • Ćwikła M., Parka A., 2010, The chances and threats for development of ecological agriculture in Poland, Faculty of Production Engineering Warsaw University of Life Sciences, Warszawa.
 • Ćwikła M., 2010, Perspektywy kształtowania się zasobów wodnych Polski w aspekcie postępującej zabudowy hydrotechnicznej, Mat. Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoniczu, Rzeszów.
 • Lebiedowicz K., Smok K., 2010, Alternatywne źródła energii z wyszczególnieniem pomp ciepła i rekuperatorów – wady i zalety, Wrocław.
 • Tręmbacz H., Michno P., 2017, The Evaluation of platinum group metals (PGMs) and their recovery from car catalytic converters, Structure and environment, Kielce (w druku)
 • Michno P.,Żakowski M., 2017, Evaluation of monitoring of municipal waste landfill in Końskie, Międzynarodowa Konferencja SCIECONF 2017.

Informacje

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością w kole naukowym zapraszamy do kontaktu z zarządem i opiekunem koła.


Zarząd

Prezes: Piotr Michno
Skarbnik: Paulina Masternak
Sekretarz: Dominika Lalewicz


Statut Studenckiego Naukowego Koła Naukowego

Niniejszy regulamin został sformułowany przez zarząd Koła i wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu Studenckiego Naukowego Koła Inżynierów Środowiska Ekolog do rejestru przez J. M. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska Ekolog zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym.
  2. SKN Inżynierów Środowiska Ekolog jest organizacją naukową studentów Pśk i działa przy kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Nadzór sprawuje Prezes Koła w porozumieniu z Opiekunem.
  3. Siedziba Koła: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.
  4. Znakiem graficznym Koła jest logo. Ma ono zarysy Słońca, gdzie w centralnej części elipsie umieszczony jest krajobraz gołoborzy, wokół napis Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska Ekolog. Na samym dole umieszczono skrót Pśk. W każdym z promieni znajdują się elementy charakterystyczne dla ekologii obszaru kieleckiego i okolic. Są to: zbiorniki w Cedzynie i Borkowie, Elektrociepłownia Kielce, oczyszczalnia ścieków w Sitkówce Nowinach, Wodociągi Kieleckie, rezerwaty przyrody: Kadzielnia i Wietrznia.
  5. Działalność Koła Ekolog finansowana jest z funduszy własnych, przydzielonych przez Uczelnię oraz z innych, na które wyraził zgodę Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Koła.
 2. Cele i zadania.
  1. Podnoszenie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju
  2. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z tematyką ekologiczną.
  3. Przygotowanie do realizacji prac dyplomowych na jakościowo wysokim poziomie.
  4. Propagowanie działalności i osiągnięć Koła w środowisku studenckim.
  5. Współpraca z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.
 3. Członkowie. Prawa i obowiązki
  1. Członkiem Koła może zostać każdy student Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, zainteresowany problematyką ekologiczną.
  2. Ubiegający się o przyjęcie do Koła zgłasza się do Zarządu na rozmowę kwalifikacyjną. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd w porozumieniu z opiekunem Koła.
  3. Obowiązkiem członka Koła Naukowego jest:
   • czynny udział w pracach Koła, realizowanie celów, zadań programowych i uchwał,
   • dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i osiągnięciami z pozostałymi członkami Koła,
   • dbanie o powierzony sprzęt,
   • dążenie do podwyższania swojej wiedzy i kwalifikacji,
  4. Członek Koła ma prawo:
   • wybierać i być wybranym do władz Koła,
   • wpływać na kształtowanie działalności Koła i kierunki jego działalności,
   • korzystać ze sprzętu Uczelni w tym zakresie,
  5. Członkostwo Koła ustaje wskutek:
   • dobrowolnego wystąpienia z Koła,
   • zaprzestania działalności w pracach Koła w okresie 3 miesięcy. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Koła podejmuje zebranie członków bezwzględną większością głosów.
  6. Członka Koła wyklucza się w przypadku gdy:
   • postępowanie jego jest sprzeczne z zasadami członkostwa w Kole,
   • z chwilą utraty praw studenckich. Uchwałę o wykluczeniu z Koła podejmuje zebranie członków Koła bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1 uprawnionych do głosowania.
  7. Przewiduje się wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród dla najaktywniejszych Członków Koła. O przyznaniu nagrody jak i jej formie decydują Członkowie podczas Walnego Zebrania.
 4. Władze Koła
  1. Władze Koła wybierane są większością głosów na kadencję roczną w drodze głosowania na Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
  2. W przypadku trudności dojścia do kompromisu w wyborze na stanowisko prezesa, zostaje nim osoba o największych dokonaniach i dorobku dla Koła.
  3. Władzami Koła są:
   • Prezes
   • Sekretarz
   • Skarbnik
  4. Kadencja władz Koła trwa od początku do końca danego roku akademickiego.
  5. Zarząd Koła uprawniony jest do reprezentowania Koła w porozumieniu z opiekunem i kompetentny we wszystkich sprawach dotyczących Koła w kontaktach z władzami Uczelni i kontaktach pozauczelnianych.
  6. W przypadku nie wywiązywania się przez władze Koła z nałożonych na nie obowiązków mogą być one odwołane na Walnym Zebraniu członków Koła bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Zebranie, które odwołuje władze Koła wybiera równocześnie nowe władze.
 5. Opiekun SKN
  1. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej.
  2. Opiekuna Koła powołuje i odwołuje Rektor lub Dziekan WIŚGiE Pśk.
  3. Opiekun Naukowy jest odpowiedzialny przed Władzami Uczelni i Wydziału za działalność Koła Naukowego.
  4. Opiekun zatwierdza tematy badawcze podejmowane przez Koło i merytorycznie pomaga w ich realizacji.
 6. Warunki i sposób rozwiązania Koła
  1. Koło może być rozwiązane przez władze Uczelni w przypadku stwierdzenia braku celowości jego działania.
  2. Koło rozwiązuje się samoistnie w przypadku gdy liczba członków jest mniejsza niż trzy osoby lub też nie zauważa się prowadzenia działalności przez Koło w okresie danego roku.
  3. Członkowie Koła mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu Koła bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy do głosowania.
 7. Tryb uchwalania regulaminu i jego zmian
  1. Zmiany w niniejszym regulaminie może dokonać Walne zebranie członków Koła, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, bezwzględną większością głosów.

opiekun

Dr hab. inż. Jarosław Gawdzik
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki