Główne kierunki badań

  • nowoczesne technologie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków
  • ocena mobilności metali w próbkach środowiskowych
  • zastosowania procesu sorpcji w inżynierii i w ochronie środowiska
  • migracja i przemiany zanieczyszczeń w środowisku
  • odzysk fosforu z osadów ściekowych
  • gospodarka wodno-ściekowa