Oferta usług naukowo-badawczych

Zakład Geotechniki i Inżynierii Wodnej

 • badanie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów
 • projektowanie związane z geologią inżynierską i hydrogeologią
 • badania geotechniczne podłoża gruntowego
 • analiza wyników próbnych obciążeń obiektów mostowych i pali fundamentowych
 • wyznaczanie temperaturowej zależności ciepła właściwego substancji
 • wyznaczanie rozkładu porów materiałów porowatych metodą termoporometrii DSC i porozymetrii rtęciowej
 • wyznaczanie uziarnienia substancji proszkowych metodą dyfrakcji laserowej
 • oceny stanu technicznego koryt rzek, kanałów, zbiorników wodnych oraz ppoż.
 • operaty hydrologiczne budowli wodnych, mostów, przepustów
 • opracowania z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
 • badania budowli i urządzeń wodno-melioracyjnych oraz kanalizacyjnych
 • oceny stopnia zamulenia zbiorników retencyjnych
 • modelowanie funkcjonowania systemów kanalizacyjnych oraz zbiorników retencyjnych na kanalizacji deszczowej
 • projektowanie rozwiązań technicznych/układów systemów kanalizacyjnych
 • modelowanie rozkładów prędkości oraz zmian topografii dna koryt otwartych

Zakład Geomatyki

 • wytyczne technologiczne dla dokładnego pozycjonowania satelitarnego w pomiarach inżynierskich
 • opracowanie założeń dla modernizacji ewidencji gruntów i budynków i dostosowaniu katastru do potrzeb gospodarki nieruchomościami
 • badanie uwarunkowań krajowych wyceny, zarządzania i obrotu nieruchomościami w świetle tendencji światowych
 • opracowanie aktualnych i przyszłych możliwości zastosowania ortofotomapy cyfrowej, jako bazowej warstwy referencyjnej systemów geoinformacyjnych i katastralnych
 • wykorzystanie tematycznych map teledetekcyjnych dla potrzeb gospodarki narodowej, a zwłaszcza w inżynierii i ochronie środowiska
 • opracowanie technologii w dziedzinie nietopograficznych zastosowań fotogrametrii i teledetekcji w pomiarach, dokumentowaniu i modelowaniu zjawisk i procesów inżynierskich w budownictwie, inżynierii środowiska, architekturze, urbanistyce i innych dziedzinach gospodarki
 • badanie przemieszczeń i odkształceń budowli, konstrukcji i obiektów inżynierskich dla oceny ich stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji

Zakład Gospodarki Odpadami

 • przygotowywanie koncepcji utylizacji i zagospodarowania odpadów
 • badania monitoringowe składowisk odpadów
 • badania respirometryczne rozkładu materii organicznej
 • ocena sprawności reaktorów do przeróbki odpadów organicznych (metody biologiczne, MBT)
 • materiałowe wykorzystanie osadów ściekowych
 • analiza gospodarki osadami ściekowymi