Główne kierunki badań

Zakład Geotechniki i Inżynierii Wodnej

 • fizyko-chemia iłów i minerałów ilastych
 • zastosowanie kalorymetrii skaningowej DSC i magnetycznego rezonansu jądrowego NMR w badaniach układów woda-grunt
 • termoporometria
 • pomiar i modelowanie transportu rumowiska wleczonego i unoszonego w ciekach i kanałach
 • zjawiska mrozowe w gruntach i geotechnika termiczna
 • współczynnik filtracji gruntów mało przepuszczalnych
 • analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych
 • analiza dynamiki zawartości zanieczyszczeń w ściekach deszczowych
 • badania erozji brzegów rzecznych oraz zjawisk transportu osadu w ciekach i zbiornikach wodnych
 • zamulanie małych zbiorników wodnych
 • ocena jakości i możliwości rolniczego wykorzystania osadów
 • oddziaływanie spiętrzenia wód na tereny przyległe

Zakład Geomatyki

 • precyzyjne pozycjonowanie satelitarne w pomiarach realizacyjnych i tyczeniu budowli
 • modernizacja katastru w aspekcie optymalizacji gospodarki nieruchomościami
 • wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami w świetle światowych tendencji i uwarunkowań krajowych
 • ortofotomapa cyfrowa, jako bazowa warstwa referencyjna systemów geoinformacyjnych i katastralnych
 • tematyczne mapy teledetekcyjne dla potrzeb gospodarki narodowej
 • nietopograficzne zastosowania fotogrametrii i teledetekcji w pomiarach, dokumentowaniu i modelowaniu zjawisk i procesów inżynierskich w budownictwie, inżynierii środowiska, architekturze, urbanistyce i innych dziedzinach gospodarki
 • pomiary wolno- i szybkozmiennych przemieszczeń i odkształceń budowli, konstrukcji i obiektów inżynierskich

Zakład Gospodarki Odpadami

 • zagospodarowanie i utylizacja odpadów
 • badania jakościowe odpadów
 • technologie biologicznego przetwarzania odpadów
 • kinetyka rozkładu materii organicznej