kierunek Geodezja i Kartografia

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność

 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • pomiary inżynieryjno-przemysłowe

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność

 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • pomiary inżynieryjno-przemysłowe

Cele kształcenia na studiach I stopnia

kierunek Inżynieria Środowiska

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność

 • sieci i instalacje sanitarne
 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera specjalność

 • ogrzewnictwo i wentylacja
 • sieci i instalacje sanitarne

4-letnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność

 • sieci i instalacje sanitarne
 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera specjalność

 • ogrzewnictwo i wentylacja
 • zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Cele kształcenia na studiach I stopnia

Cele kształcenia na studiach II stopnia

kierunek Odnawialne Źródła Energii

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Cele kształcenia na studiach I stopnia