semestr 1

Matematyka I

Fizyka

Chemia

Geologia

Techniki ochrony atmosfery

Rysunek techniczny

Materiałoznawstwo

Elektrotechnika i urządzenia elektryczne

Akademickie dobre wychowanie

Podstawy normalizacji

Podstawy prawne w energetyce odnawialnej

Historia muzyki

Etyka

semestr 2

Matematyka 2

Mechanika i Wytrzymałość Materiałów bez egz.

Informatyczne Podstawy Projektowania 1

Termodynamika techniczna

Biologia środowiskowa

Podstawy konstrukcji maszyn

Gospodarka odpadami

Podstawy energetyki

Podstawy systemów OZE

Budownictwo i fizyka budowli

Mechanika płynów

Język angielski 1

Ochrona własności intelektualnej 1

Historia techniki i wynalazków

Historia cywilizacji

Instrumentoznawstwo

Historia filozofii

Podstawy ekonomii

semestr 3

Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

Geotechnika

Sieci i instalacje sanitarne

Budownictwo pasywne i autonomiczne

Pompy ciepła

Podstawy energetyki słonecznej

Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy

Inżynieria wodna z elementami hydrologii

Język angielski 2

WF

Systemy pomiarowe OZE

Biopaliwa i paliwa alternatywne

Ochrona i zagroż. środowiska

Aspekty prawne stosowania biopaliw

semestr 4

Ogrzewnictwo

Wentylacja i klimatyzacja

Informatyczne Podstawy Projektowania 2

Instalacje z pompami ciepła

Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne

Systemy instalacji fotowoltaicznych

Spalanie biomasy, kotłownie na biomasę

Język angielski 3

WF

Podstawy projektowania słonecznych układów grzewczych

Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

Administrowanie zasobami środowiska

semestr 5

Biogazownie

Energetyka wiatrowa

Energetyka wodna

Małe elektrownie wodne

Systemy przetwarzania i magazynowania energii

Geotermia

Automatyka budynków inteligentnych

Język angielski 4

Ochrona własności intelektualnej 2

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie

Renewable energy

Engineering thermodynamics

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Energetyczne wykorzystanie biogazu

semestr 6

Układy grzewczo-wentylacyjne

Projektowanie instalacji zasilanych z OZE

Przedsiębiorczość i innowacje

Ocena oddziaływania na środowisko instalacji OZE

Użytkowanie i oszczędność energii

Eksploatacja i niezawodność systemów OZE

Kosztorysowanie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Akademickie dobre wychowanie 2

Układy kogeneracyjne

Utilization of post combustion waste

Ogniwa paliwowe

The conversion of biomass to energy

Finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych

Heat and mass transfer in buildings

Statystyczne metody prognozowania produkcji energii elektrycznej

semestr 7

Audyt energetyczny

Charakterystyka energetyczna budynków

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

Turbozespoły w OZE

Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym

Dokumentacja instalacji na etapie oferowania, budowy i przekazywania do eksploatacji